Jäsenet ja henkilöstö

Korkeimmassa oikeudessa työskentelee noin 80 henkilöä, josta lainkäyttöhenkilöstöä on noin 50 ja muuta henkilöstöä noin 30. Korkeimman oikeuden presidentin ja jäsenet nimittää tasavallan presidentti. Heidät nimitetään virkaansa pysyvästi.

Presidentti

Korkeimman oikeuden presidentti on Tatu Leppänen. Presidentti Leppänen on korkeimman oikeuden 14. presidentti itsenäisessä Suomessa. Hän aloitti tehtävässään 1.9.2019. Presidentti osallistuu viraston johtamisen lisäksi myös yksittäisten lainkäyttöasioiden ratkaisemiseen jaostoissa.

Jäsenet eli oikeusneuvokset

Korkeimman oikeuden virassa toimivat jäsenet ovat oikeusneuvoksia. He ovat ennen nimitystään työskennelleet erilaisissa lakimiestehtävissä kuten tuomareina, asianajajina, syyttäjinä, lainvalmistelijoina tai oikeustieteen tutkijoina. Korkeimmassa oikeudessa he osallistuvat jaostoissa kaikenlaisten asioiden käsittelyyn.

Korkeimmassa oikeudessa on lain mukaan oltava presidentti ja vähintään 15 jäsentä. Tällä hetkellä jäseniä on presidentin lisäksi 18.

Sotilasjäsenet

Sotilasoikeudenkäyntiasioita käsiteltäessä viisijäsenistä jaostoa täydentää kaksi kahden vuoden määräajaksi määrättävää, vähintään everstin arvoista sotilasjäsentä.

Kansliapäällikkö

Korkeimman oikeuden kansliapäällikkö huolehtii presidentin lähimpänä apuna viraston asianmukaisesta toiminnasta.

Esittelijät

Korkeimman oikeuden esittelijät, jotka ovat virkanimikkeeltään oikeussihteereitä tai esittelijäneuvoksia, valmistelevat korkeimman oikeuden päätettäväksi tulevat lainkäyttöasiat ja esittelevät ne istunnossa ratkaisun tekevälle jaostolle. Esittelijät huolehtivat yhteydenpidosta asianosaisiin ja oikeudenkäynnin ulkoisen kulun järjestämisestä.

Korkeimman oikeuden esittelijöiksi nimitetään erilaisissa lakimiestehtävissä toimineita kokeneita lakimiehiä. Korkeimmassa oikeudessa toimii 25-30 esittelijää. Esittelijät nimittää korkeimman oikeuden täysistunto.

Muu henkilöstö

Muun henkilöstön suurin yksittäinen ammattiryhmä on lainkäyttöhenkilöstöä avustavat osasto- ja toimistosihteerit. Hallintoon kuuluvat hallintokanslian, kirjaamon, viestinnän ja tietopalvelun henkilöstö sekä virastomestarit.

 
Julkaistu 2.9.2019