KKO:2024:23

Virkavapaana olleella tuomarilla ei ollut oikeutta hakea ratkaisemassaan asiassa tuomion purkamista syytetyn eduksi.

OK 31 luku 8 §

Asian aikaisempi käsittely

Pirkanmaan käräjäoikeus oli 8.6.2023 antamallaan lainvoiman saaneella tuomiolla tuominnut A:n lievästä pahoinpitelystä, pahoinpitelystä ja osittain täytäntöönpantavaksi määrätystä ehdollisesta vankeusrangaistuksesta yhteisen 7 kuukauden vankeusrangaistuksen sijasta samanpituiseen valvontarangaistukseen.

Ylimääräinen muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

Asian ratkaissut käräjätuomari T vaati, että käräjäoikeuden tuomio puretaan siltä osin kuin A:lle oli määrätty seitsemän kuukauden pituisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta samanpituinen valvontarangaistus.

Pirkanmaan käräjäoikeuden laamanni antoi pyydetyn lausuman.

Syyttäjä ja A vaativat vastauksissaan, että hakemus hylätään.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu Korkeimmassa oikeudessa

1. Käräjäoikeus on T:n toimiessa sen puheenjohtajana tuominnut hakemuksen kohteena olevalla ratkaisullaan A:n lievästä pahoinpitelystä, pahoinpitelystä ja osittain täytäntöönpantavaksi määrätystä ehdollisesta vankeusrangaistuksesta yhteisen 7 kuukauden vankeusrangaistuksen sijasta samanpituiseen valvontarangaistukseen. Tuomittu rangaistus on lainvoimainen.

2. Käräjätuomarin virkasuhteesta virkavapaana oleva T on hakemuksessaan vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio puretaan rangaistuksen osalta. Hän on viitannut rikoslain 6 luvun 11 a §:n 1 momentin säännökseen, jonka mukaan rikoksentekijä voidaan tuomita valvontarangaistukseen enintään kuuden kuukauden pituisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. T on katsonut, että asiassa on sovellettava oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n 4 kohtaa lainvoiman saaneen tuomion purkamisesta syytetyn eduksi tuomion perustuttua ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, koska valvontarangaistus on määrätty A:lle yhteisen yli kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen sijasta.

3. Korkeimmassa oikeudessa on ensin kysymys siitä, onko virkavapaana olevalla tuomarilla oikeus hakea ratkaisemassaan asiassa tuomion purkamista syytetyn eduksi.

Virkavapaana olevan tuomarin hakijakelpoisuus

4. Oikeudenkäymiskaaressa ei ole säännöksiä siitä, onko muilla kuin jutun asianosaisilla oikeus hakea lainvoimaisen ratkaisun purkamista. Oikeuskäytännössä on katsottu, että myös viranomaisella, joka ei ole ollut asianosaisena asiassa, voi joissain tilanteissa olla oikeus hakea lainvoimaisen ratkaisun purkamista. Rikosoikeudenhoidossa olennaisen julkisen intressin vuoksi ylimääräiseen muutoksenhakuun oikeutettujen piiri on laajimmillaan haettaessa lainvoiman saaneen tuomion purkamista syytetyn eduksi. (KKO 2018:73, kohta 2.)

5. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että rikosasian vastaajan eduksi tuomion purkamista on oikeutettu hakemaan muun muassa asian ratkaissut tuomari tai muu ratkaisun antanut lainkäyttäjä ja että tämä perustuu yleisen edun vaatimukseen (KKO 2023:13, kohta 4 ja siinä mainitut ratkaisut). Tuomarilla on katsottu olleen oikeus hakea aikaisemmin lainkäyttäjänä ratkaisemansa asian tuomion purkamista myös silloin, kun hän on siirtynyt tuomioistuinlaitoksen sisällä toiseen tuomarinvirkaan (KKO 2023:13, kohta 5). Lisäksi tuomionpurun hakijaksi on vakiintuneesti hyväksytty laillisuusvalvojat (esim. KKO 2005:84), täytäntöönpanoviranomaiset (esim. KKO 2004:25 ja 2007:20) ja päällikkötuomari siitä tuomioistuimesta, jonka ratkaisusta ylimääräisessä muutoksenhaussa on kysymys (KKO 2018:73, kohta 4).

6. Korkein oikeus toteaa, että tuomarille kuuluva julkisen intressin turvaamisen tehtävä ja tuomarin oikeus hakea tuomion purkamista yleisen edun nimissä perustuu hänen asemaansa asian ratkaisseena viranomaisena. Tämän vuoksi purkuhakemuksen tekemistä on perusteltua arvioida osana tuomarin viranhoitoa. Virkavapaana oleva tuomari voidaan valtion virkamieslain 23 §:n 3 momentin nojalla suostumuksensa perusteella vain erityisestä syystä määrätä suorittamaan joitakin virkatehtäviä. Ylimääräisessä muutoksenhaussa ei myöskään ole kysymys sellaisesta tilanteesta, jossa tuomari olisi tuomioistuinlain 16 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla toimivaltainen virkasuhteen päätyttyä.

7. Käräjätuomari T on hakemuksen tehdessään ollut virkavapaana. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että T olisi määrätty valtion virkamieslain 23 §:n 3 momentin perusteella suorittamaan virkatehtäviä virkavapaana ollessaan. Kun T ei ole ollut hakemusta tehdessään viranhoidossa, Korkein oikeus katsoo, ettei T:llä ole oikeutta hakea tuomion purkamista. Sen vuoksi hakemus on jätettävä tutkimatta.

Päätöslauselma

Hakemus jätetään tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mika Ilveskero, Juha Mäkelä, Eva Tammi-Salminen, Alice Guimaraes-Purokoski ja Pekka Pulkkinen. Esittelijä Ville Hiltunen.