KKO:2023:84

Huumausainerikoksesta epäillyn A:n asunnossa oli suoritettu kotietsintä. A:lle, joka oli kotietsinnän aikaan pidätettynä, ei ollut varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla. Etsinnässä oli ollut läsnä A:n kanssa asunnossa asunut B, joka oli myös epäiltynä rikoksesta.

Korkein oikeus katsoi, että kotietsinnässä ei ollut menetelty laissa edellytetyllä tavalla, kun A:lle, jota ei ollut pidettävä pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa olevana, ei ollut varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla.

PakkokeinoL 8 luku 5 § 2 mom

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Oulun käräjäoikeuden päätös 22.6.2021 nro 21/908

Poliisi oli 15.4.2021 toimittanut kotietsinnän omakotitalossa, jossa A ja B asuivat. Kotietsinnän perusteena oli huumausainerikos, josta molemmat olivat epäiltyinä. A oli ollut kotietsinnän ajankohtana pidätettynä poliisivankilassa, eikä hänelle ollut varattu tilaisuutta olla saapuvilla kotietsinnässä. B oli sen sijaan ollut paikalla kotietsinnässä.

A vaati käräjäoikeutta toteamaan, että kotietsinnässä ei ollut menetelty pakkokeinolain mukaisesti, kun hänelle ei ollut varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla.

Käräjäoikeus katsoi, että pakkokeinolaki ei edellyttänyt sitä, että kaikille asunnossa asuville tulisi varata tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla. Tilaisuus olla läsnä oli varattava jollekin paikassa asuvalle, ei jokaiselle paikassa asuvalle erikseen.

Koska tilaisuus olla saapuvilla etsinnässä oli A:n poissa ollessa varattu paikassa asuvalle B:lle, A:ta ei ollut tarvinnut tavoitella ennen kotietsintää eikä selvittää hänen kuljettamismahdollisuuksiaan poliisivankilasta.

Käräjäoikeus katsoi asiassa tältä osin menetellyn pakkokeinolaissa edellytetyllä tavalla.

Asian on ratkaissut käräjätuomari Annamari Tuomivaara.

Rovaniemen hovioikeuden päätös 10.2.2022 nro 41

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Maarit Tukiainen, Petri Nykänen ja Suvi Hannula.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

A:lle myönnettiin valituslupa.

A toisti valituksessaan vaatimuksensa sen toteamisesta, ettei kotietsinnässä ollut menetelty pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla siltä osin kuin hänelle ei ollut varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla.

Rikoskomisario C katsoi vastauksessaan, että kotietsinnässä oli menetelty lain mukaisesti.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

1. Poliisi on 15.4.2021 tehnyt kotietsinnän omakotitalossa, jossa A ja B ovat asuneet. Kotietsinnän perusteena on ollut A:ta ja B:tä koskeva huumausainerikosepäily.

2. Poliisi on samana päivänä ennen kotietsintää ottanut A:n etsintäkuulutuksen perusteella kiinni. A on ollut kotietsinnän aikaan pidätettynä poliisin säilytystilassa saman kaupungin alueella, jolla kyseinen omakotitalo sijaitsee. A:lle ei ole varattu tilaisuutta olla kotietsinnässä saapuvilla. Sen sijaan B:lle on varattu tilaisuus olla kotietsinnässä saapuvilla, ja hän on myös ollut toimituksessa läsnä.

3. Pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan sille, jonka luona kotietsintä toimitetaan, tai hänen poissa ollessaan jollekin paikassa asuvalle, työskentelevälle tai muuten luvallisesti oleskelevalle on varattava tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla ja kutsua siihen todistaja. Tilaisuutta ei tarvitse varata, jos se viivyttäisi toimitusta merkittävästi.

4. Asiassa on kysymys siitä, onko kotietsinnässä menetelty laissa edellytetyllä tavalla, kun A:lle ei ole varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla.

Asian arviointi

5. Korkein oikeus toteaa, että asiassa on kysymys kotirauhan suojaamassa paikassa toimitettavasta etsinnästä. Pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentin säännös asunnon haltijalle varattavasta tilaisuudesta olla etsinnässä saapuvilla lieventää osaltaan tästä johtuvaa perusoikeuteen puuttumista. Kotirauhan suoja koskee jokaista asunnossa asuvaa.

6. Kotietsintä on toimitettu A:n kotona. Hänelle on siten pitänyt varata tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla, ellei hänen katsota olleen poissa sillä tavoin kuin edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetaan tai kysymys ole siitä, että tilaisuuden varaaminen saapuvilla oloon olisi viivyttänyt toimitusta merkittävästi.

7. A on ollut kotietsinnän aikana pidätettynä poliisin säilytystilassa kotipaikkakunnallaan. Korkein oikeus katsoo, ettei A:ta häneen kohdistetun pakkokeinon perusteella ole ollut pidettävä pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa olevana. Asiassa ei myöskään ole kysymys siitä, että tilaisuuden varaaminen A:n saapuvilla oloon olisi viivästyttänyt toimitusta merkittävästi.

8. Korkein oikeus katsoo edellä todetulla perusteella, että kotietsinnässä ei ole menetelty laissa edellytetyllä tavalla, kun A:lle ei ole varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla.

Päätöslauselma

Kotietsinnässä 15.4.2021 ei ole menetelty pakkokeinolain 8 luvun 5 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla, kun A:lle ei ole varattu tilaisuutta olla etsinnässä saapuvilla.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Mika Huovila, Lena Engstrand, Jussi Tapani ja Pekka Pulkkinen. Esittelijä Lauri Länsman.