KKO:2023:25

Syyttäjä oli rangaistusmääräyksellä määrännyt A:lle sakkorangaistuksen. Päiväsakon rahamäärä oli vahvistettu A:n verotuksen mukaisten tietojen perusteella. A haki rangaistusmääräyksen purkamista päiväsakon rahamäärän osalta sillä perusteella, että hänen tulonsa olivat rangaistusmääräyksen antamishetkellä olennaisesti muuttuneet.

Korkeimman oikeuden toimivaltaan kuului tutkia purkuhakemus, joka koski rangaistusmääräyksessä määrätyn päiväsakon rahamäärän alentamista. Rangaistusmääräys purettiin päiväsakon rahamäärän osalta.

OK 31 luku 8 § 3 kohta
OK 31 luku 12 § 1 mom
L sakon ja rikesakon määräämisestä 36 § 2 mom

Asian aikaisempi käsittely

Syyttäjä antoi A:lle 30.6.2021 rangaistusmääräyksen rakentamisrikkomuksesta. Seuraamukseksi määrättiin 20 päiväsakkoa. Päiväsakon rahamääräksi vahvistettiin 1 278 euroa, ja sakko oli siten yhteensä 25 560 euroa.

Ylimääräinen muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

A vaati, että rangaistusmääräys puretaan päiväsakon rahamäärän osalta ja asia palautetaan syyttäjälle uuden rangaistusmääräyksen antamista varten tai että Korkein oikeus oikaisee rangaistusmääräystä. Päiväsakon rahamäärä oli perustunut virheellisiin tulotietoihin.

Syyttäjä ei vastauksessaan vastustanut A:n vaatimusta päiväsakon rahamäärän muuttamisesta, jos hakemuksessa esitettyjen perusteiden voitiin katsoa vastaavan asian oikeaa tilaa. Rangaistusmääräyksessä sakon laskemisperusteena oli käytetty silloisia verotustietoja.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

1. Syyttäjä on antanut A:lle 30.6.2021 rangaistusmääräyksen rakentamisrikkomuksesta. Seuraamukseksi on määrätty 20 päiväsakkoa, ja yhden päiväsakon rahamääräksi on vahvistettu 1 278 euroa. A on määrätty maksamaan sakkoa yhteensä 25 560 euroa.

2. A on Korkeimmalle oikeudelle toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt rangaistusmääräyksen purkamista päiväsakon rahamäärän osalta, sillä päiväsakon rahamäärä on perustunut virheellisiin tulotietoihin. Päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa olisi tullut käyttää viimeksi vahvistetun verotuksen eli tässä tapauksessa vuoden 2020 verotuksen mukaisia tuloja. Näiden tietojen perusteella, ja ottaen lisäksi huomioon A:n elatusvelvollisuus, yhden päiväsakon rahamäärän olisi pitänyt olla 319 euroa ja sakon kokonaismäärän näin ollen 6 380 euroa.

3. Syyttäjä ei ole vastauksessaan vastustanut A:n vaatimusta, jos hakemuksessa esitettyjen perusteiden voidaan katsoa vastaavan asian oikeaa tilaa. Syyttäjän mukaan rangaistusmääräys on tehty sähköisesti AIPA-sakkojärjestelmässä ja päiväsakon laskemisperusteena on käytetty silloisia verotustietoja, joiden perusteella järjestelmä on laskenut automaattisesti päiväsakon rahamäärän.

4. Asiassa on A:n hakemuksen perusteella ensiksi kysymys Korkeimman oikeuden toimivallasta ja toiseksi siitä, voidaanko lainvoiman saanut rangaistusmääräys oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n 3 kohdan nojalla purkaa A:n tuloistaan nyt esittämän selvityksen perusteella.

Korkeimman oikeuden toimivalta

5. Ylimääräisestä muutoksenhausta säädetään oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa. Lisäksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 36 §:ssä on mainitussa laissa tarkoitettuja määräyksiä koskeva säännös ylimääräisestä muutoksenhausta. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin mukaan ylimääräisen muutoksenhaun tutkii käräjäoikeus. Korkein oikeus tutkii kuitenkin oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8, 8 a, 9 tai 9 c §:ään perustuvan muutoksenhaun.

6. Sakkomenettelyssä määrättyä sakkoa koskevan ylimääräisen muutoksenhaun osalta toimivalta on siis jaettu siten, että toimivalta kuuluu lähtökohtaisesti käräjäoikeudelle. Korkeimmalle oikeudelle toimivalta kuuluu edellä mainitussa säännöksessä erikseen säädetyissä tilanteissa, kuten nyt kysymyksessä olevassa tuomion purkamisessa syytetyn eduksi.

7. Lainvoiman saaneen tuomion purkamista koskevaa toimivaltaa on myös oikeudenkäymiskaaren 31 luvun säännöksissä jaettu tietyissä tilanteissa Korkeimman oikeuden ja hakemuksen kohteena olevan tuomion antaneen tuomioistuimen välillä. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tuomion purkamista haetaan korkeimmalta oikeudelta, jollei 14 a §:stä muuta johdu. Viimeksi mainitun pykälän 1 momentin 1 a kohdan mukaan siitä poiketen, mitä 12 §:ssä säädetään, tuomion purkamista haetaan siltä tuomioistuimelta, jonka tuomiota hakemus koskee, jos hakemus tarkoittaa pelkästään päiväsakon rahamäärän alentamista. Tämän lainkohdan säätämisen tarkoituksena on ollut mahdollistaa se, että tuomion purkamista voitaisiin hakea suoraan asian ratkaisseelta tuomioistuimelta, jos kyse on pelkästään päiväsakon rahamäärän alentamisesta. Lainkohdan perustelujen mukaan tarkoituksenmukaista ei ole, että tuomion purkamista tällaisella lähinnä teknisluonteisella perusteella haettaisiin Korkeimmalta oikeudelta silloin, kun kysymys on alemman oikeuden tuomitseman päiväsakon rahamäärän oikaisemisesta (HE 200/2017 vp s. 42).

8. A:n hakemuksessa on kyse ainoastaan päiväsakon rahamäärän alentamisesta. Syyttäjän antama rangaistusmääräys on lainkäyttöratkaisu, joka ylimääräisen muutoksenhaun kohderatkaisuna rinnastuu lainvoimaiseen tuomioon oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla (KKO 2018:73, kohta 3). Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 14 a §:n 1 momentin 1 a kohdassa tai sen säätämiseen johtaneissa esitöissä ei ole lausuttu syyttäjän tai poliisin määräämien sakkojen purkamisesta päiväsakon rahamäärän osalta. Lainkohdan säätämisen tavoitteen mukaisena ei voida pitää sitä, että tällaiset asiat kuuluisivat Korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Toimivallasta rangaistusmääräyksissä tältä osin ei ole kuitenkaan säädetty.

9. Korkein oikeus toteaa, että A:n hakemuksessa on kyse oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:ään perustuvasta lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavan rangaistusmääräyksen purkamisesta sakotetun eduksi. Tällaisen hakemuksen tutkiminen kuuluu sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 36 §:n 2 momentin nojalla Korkeimman oikeuden toimivaltaan. Kun otetaan lisäksi huomioon, että oikeudenkäymiskaaren 31 luvun säännöksistä ei toimivallan osalta muuta ilmene, A:n ylimääräistä muutoksenhakua koskevan hakemuksen tutkimiselle Korkeimmassa oikeudessa ei ole estettä, vaikka kysymys on ainoastaan päiväsakon rahamäärän alentamisesta.

Rangaistusmääräyksen purkamisen edellytykset

10. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n 3 kohdan mukaan lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä. Luvun 16 §:n mukaan myös lainvoimaiseen tuomioon rinnastettava oikeudellinen ratkaisu voidaan luvun säännösten nojalla purkaa.

11. Korkeimman oikeuden vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n 3 kohdan nojalla voidaan arvioida lainvoimaisen sakkotuomion purkamista myös pelkästään sakon rahamäärän osalta (KKO 2016:83, kohta 9 ja siinä viitatut ratkaisut).

12. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2016:83 (kohta 20) katsonut edelleen, että tuomion purkamiselle ei muodosta estettä se, että sakotettu on laiminlyönyt esittää tuloistaan selvitystä pääasian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai hakea muutosta ratkaisuun säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. Näin ollen tällainen laiminlyönti ei estä lainvoimaisen tuomion purkamista päiväsakon rahamäärän osalta, jos purkamisen edellytykset muutoin täyttyvät.

13. A:lle annettu rangaistusmääräys voidaan päiväsakon rahamäärän osalta purkaa, jos hänen nyt esittämänsä selvitys olisi johtanut siihen, että hänelle olisi määrätty olennaisesti alhaisempi päiväsakon rahamäärä, mikäli selvitys olisi esitetty jo rangaistusmääräystä annettaessa.

Päiväsakon rahamäärä tässä asiassa

14. Rikoslain 2 a luvun 2 §:n 1 momentin mukaan päiväsakon rahamäärä on vahvistettava niin, että se on kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden. Pykälän 2 ja 3 momentin mukaan päiväsakon kohtuullisena rahamääränä on pidettävä yhtä kuudeskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta, josta on tehtävä lainkohdassa määrätyt vähennykset. Kuukausitulojen laskemisen ensisijaisena perusteena käytetään sakotettavan verotuksen mukaisia tuloja. Jos sakotettavan tuloja ei voida luotettavasti selvittää verotustiedoista tai ne ovat olennaisesti muuttuneet verotuksen jälkeen, ne voidaan arvioida muun saatavan selvityksen perusteella. Pykälän 4 momentin mukaan päiväsakko määrätään sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain mukaisessa menettelyssä sakkomääräyksen taikka sakko- tai rangaistusvaatimuksen antamishetken tietojen perusteella. Syyttäjä määrää sakon kuitenkin rangaistusmääräyksen antamishetken tietojen perusteella, jos on ilmennyt, että sakko- tai rangaistusvaatimuksen saaneen maksukyky on vaatimuksen antamishetkellä saatuihin tietoihin verrattuna olennaisesti muuttunut.

15. Tässä tapauksessa 30.6.2021 annetussa rangaistusmääräyksessä päiväsakon rahamäärä on vahvistettu tuolloin käytettävissä olleiden verotustietojen perusteella, jotka on saatu suoraan syyttäjän käyttämästä AIPA-sakkojärjestelmästä. Niiden mukaisesti yhden päiväsakon rahamäärä on ollut 1 278 euroa. A:n verovuotta 2020 koskeva verotuspäätös on päivätty 30.7.2021 eli vasta rangaistusmääräyksen antamisen jälkeen, ja verotuspäätökseen merkityn mukaan verotus on päättynyt 27.8.2021. Näin ollen verovuotta 2020 koskevat tulotiedot eivät ole olleet syyttäjän käytettävissä rangaistusmääräyksen antamishetkellä. Korkein oikeus toteaa, että ratkaisun KKO 2016:83 mukaisesti päiväsakon rahamäärä voidaan tuomionpurussa arvioida kohderatkaisun jälkeen valmistuneen, sakotettavan maksukyvyn tuona ajankohtana osoittavan selvityksen perusteella.

16. Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan puhtaasta ansio- ja pääomatulosta. A:n purkuhakemuksen liitteenä olevan verotuspäätöksen mukaan hänen puhdas ansiotulonsa vuonna 2020 on ollut yhteensä 144 590,01 euroa ja puhdas pääomatulonsa 240 431,92 euroa. Näistä tuloista vähennettävät verot ja maksut ovat olleet yhteensä 143 627,79 euroa ja nettovuositulo siten 241 394,14 euroa. Tämän perusteella hänen keskimääräinen nettokuukausitulonsa on ollut 20 116,18 euroa, josta tehdään 255 euron peruskulutusvähennys. Tämän erotuksen eli 19 861,18 euron yhdestä kuudeskymmenesosasta saadaan päiväsakon rahamäärä, josta yhden lapsen elatusvelvollisuuden vuoksi vähennetään vielä 3 euroa. Näin laskettuna A:n päiväsakon rahamäärä vuoden 2020 tulojen perusteella on hakemuksessa esitetyn sijasta 328 euroa.

17. Hakemuksen liitteenä toimitetut tiedot osoittavat verotuspäätökseen perustuvat A:n keskimääräiset kuukausitulot rangaistusmääräyksen antamisen aikana. Niiden perusteella päiväsakon rahamäärä on elatusvelvollisuus huomioiden 328 euroa ja sakon määrä 6 560 euroa. Tämä selvitys olisi siten johtanut siihen, että A:lle olisi määrätty olennaisesti alhaisempi päiväsakon rahamäärä, mikäli selvitys olisi esitetty jo rangaistusmääräystä annettaessa. Näin ollen edellytykset rangaistusmääräyksen purkamiselle päiväsakon rahamäärän osalta ovat olemassa.

18. Koska asian voidaan katsoa olevan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 14 §:n 1 momentissa edellytetyin tavoin selvä ja rangaistusmääräyksen purkaminen päiväsakon rahamäärän osalta koituu A:n eduksi, Korkein oikeus oikaisee ratkaisua välittömästi.

Päätöslauselma

Syyttäjälaitoksen rangaistusmääräys 30.6.2021 nro 146063/2021 (SUS 2021/14750) puretaan päiväsakon rahamäärän osalta, ja rangaistusmääräystä oikaistaan siten, että päiväsakon rahamääräksi vahvistetaan 328 euroa. A:n maksettavaksi määrättyä sakkoa oikaistaan lopputuloksen osalta siten, että A:n maksettavaksi määrätään 20 päiväsakkoa à 328 euroa eli sakkoa yhteensä 6 560 euroa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Pekka Koponen, Lena Engstrand, Eva Tammi-Salminen, Jussi Tapani ja Timo Ojala. Esittelijä Pauliina Ratilainen.