KKO:2022:60

A oli haastettu rikosasian pääkäsittelyyn käräjäoikeudessa henkilökohtaisesti sakon uhalla. A:n avustajan ilmoitettua A:n olevan estynyt saapumaan pääkäsittelyyn käräjäoikeus oli peruuttanut ennakollisesti pääkäsittelyn, määrännyt uuden käsittelypäivän ja kehottanut A:ta esittämään peruutetun pääkäsittelyn osalta selvityksen laillisesta esteestä saapua käräjäoikeuteen. Kun selvitystä ei esitetty, käräjäoikeus tuomitsi A:n uhkasakkoon. A:n valitukseen antamassaan tuomiossa hovioikeus katsoi, ettei A:ta olisi tullut peruutuksen jälkeen tuomita uhkasakkoon poissaolosta peruutetusta pääkäsittelystä ja poisti uhkasakon.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, että käräjäoikeus on voinut tuomita vastaajalle esteettömän poissaolon varalta asetetun uhkasakon, kun selvitystä laillisesta esteestä ei esitetty.

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Käsittely Pohjanmaan käräjäoikeudessa

Syyttäjä vaati haastehakemuksessaan A:lle rangaistusta kahdesta törkeästä veropetoksesta.

Käräjäoikeus kutsui A:n saapumaan henkilökohtaisesti pääkäsittelyyn 6.4.2021 esteettömän poissaolon varalta asetetun 400 euron sakon uhalla.

A:n avustaja pyysi 12.3.2021, että pääkäsittely peruutetaan, sillä koronatilanteen ja terveydentilansa takia Espanjassa asuva A ei pääsisi saapumaan 6.4.2021 toimitettavaksi määrättyyn pääkäsittelyyn. Käräjäoikeus kehotti tämän jälkeen sähköpostitse 19.3. ja 25.3.2021 A:ta esittämään selvityksen laillisesta esteestään saapua pääkäsittelyyn. A:n avustaja ilmoitti vielä myöhemmin käräjäoikeuden puheenjohtajalle puhelimitse olevan lähes varmaa, ettei A saavu pääkäsittelyyn. Käräjäoikeuden puheenjohtaja kehotti tällöin edelleen A:ta esittämään selvityksen laillisesta esteestä, jotta hän välttyisi uhkasakon tuomitsemiselta. A:n avustajan ilmoituksen vuoksi pääkäsittely 6.4.2021 peruutettiin ennakollisesti 31.3.2021, ja pääkäsittelylle määrättiin uusi päivä 8.6.2021.

Pääkäsittelyn 8.6.2021 alussa A:lta tiedusteltiin selvitystä laillisesta esteestä, mutta A ei esittänyt sellaista.

Käräjäoikeuden tuomio 8.6.2021 nro 21/125799

Käräjäoikeus tuomitsi A:n maksamaan 400 euron uhkasakon, koska selvitystä laillisesta esteestä ei ollut esitetty.

Asian on ratkaissut käräjätuomari Toni Värttö.

Vaasan hovioikeuden tuomio 13.10.2021 nro 21/143084

A valitti hovioikeuteen ja vaati, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja tuomittu uhkasakko poistetaan.

Hovioikeus totesi, että käräjäoikeus oli jo etukäteen peruuttanut 6.4.2021 toimitettavaksi määrätyn pääkäsittelyn, kun oli ollut ilmeistä, ettei A saapuisi pääkäsittelyyn. Hovioikeus katsoi, että koska käräjäoikeus oli jo 31.3.2021 ilmoittanut pääkäsittelyn peruuttamisesta A:n avustajalle, A:n ei enää tämän jälkeen ollut voitu edellyttää saapuvan 6.4.2021 tuomioistuimeen eikä hän siten ollut jättänyt noudattamatta kutsua saapua tuomioistuimeen. Hovioikeus katsoi, ettei A:ta olisi tullut tuomita asetettuun uhkasakkoon, eikä merkitystä enää tässä tilanteessa ollut sillä, olisiko hänellä ollut laillinen este saapua tuomioistuimeen 6.4.2021.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja poisti A:n maksettavaksi tuomitun uhkasakon.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Pirkko Loukusa, Pasi Vihla ja Samuli Nyblom.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

Syyttäjälle myönnettiin valituslupa.

Syyttäjä vaati valituksessaan, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja A:n maksettavaksi tuomitaan esteettömän poissaolon varalta asetettu 400 euron uhkasakko.

A vaati vastauksessaan valituksen hylkäämistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja Korkeimmassa oikeudessa ratkaistava kysymys

1. Käräjäoikeus on pääkäsittelyssä 8.6.2021 tuominnut A:n esteettömän poissaolon varalta asetettuun 400 euron suuruiseen uhkasakkoon, kun hän ei tuolloin ollut esittänyt selvitystä laillisesta esteestään saapua 6.4.2021 toimitettavaksi määrättyyn pääkäsittelyyn.

2. Hovioikeus on vapauttanut A:n käräjäoikeuden tuomitsemasta uhkasakosta katsottuaan, ettei A:lla ollut enää velvollisuutta saapua pääkäsittelyyn 6.4.2021 sen tultua peruutetuksi 31.3.2021.

3. Korkeimman oikeuden ratkaistavana on kysymys siitä, onko asiassa ollut edellytykset tuomita A esteettömän poissaolon varalta asetettuun uhkasakkoon sen perusteella, että hän ei ollut esittänyt selvitystä laillisesta esteestä saapua aikaisempaan, hänen esteilmoituksensa vuoksi peruutettuun pääkäsittelyyn.

Poissaolosakkoa koskevat oikeusohjeet

4. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (jäljempänä rikosoikeudenkäyntilaki) 8 luvun 5 §:n mukaan jos vastaaja ei noudata hänelle annettua määräystä saapua sakon uhalla tuomioistuimeen, tuomioistuimen on, jos se edelleen pitää vastaajan läsnäoloa välttämättömänä, tuomittava hänet asetettuun uhkasakkoon ja asetettava korkeampi uhkasakko tai määrättävä hänet tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon. Rikosoikeudenkäyntilain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan lain 8 luvun säännöksiä jäävät edelleen täydentämään oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 28–36 §:n säännökset (HE 82/1995 vp s. 109).

5. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 28 §:n nojalla laillinen este on sillä, joka sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen vuoksi on estynyt noudattamasta kehotusta saapua tuomioistuimeen. Jos ilmoitetaan tai muutoin tiedetään muu este, tuomioistuimen asiana on tutkia, voidaanko este hyväksyä lailliseksi.

6. Saman luvun 30 §:n mukaan jos asianosaisen poissaolon tai muun laiminlyönnin esitetään tai tiedetään aiheutuneen laillisesta esteestä tai jos on aihetta otaksua hänellä olevan sellaisen esteen, käsittely on peruutettava ja sille on määrättävä uusi käsittelypäivä tai asianosaiselle on varattava uusi tilaisuus kehotuksen noudattamiseen. Asianosaista ei tällöin saa tuomita hänelle laiminlyönnin varalta asetettuun seuraamukseen, ellei ennen pääasian ratkaisemista käy selville, ettei asianosaisella ollutkaan laillista estettä.

Korkeimman oikeuden arviointi

7. Korkein oikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 30 §:n säännöstä sovelletaan tyypillisesti silloin, kun asianosaisen poissaolo todetaan istunnossa arvioitaessa edellytyksiä pääkäsittelyn aloittamiselle. Selvitys poissaolon syistä voi tällöin olla puutteellinen ja myös säännöksessä mainitut perusteet pääkäsittelyn peruuttamiselle sisältävät erilaisia todennäköisyyksiä tietoon tulleen tai oletetun esteen laillisuudesta.

8. Vastaajan ilmoitus poissaolosta ja laillisesta esteestä voi tulla käräjäoikeuden tietoon myös ennen pääkäsittelyä kuten tässä tapauksessa. Korkein oikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 30 §:n sanamuoto mahdollistaa pääkäsittelyn peruuttamisen myös ennakollisesti, vaikka varmuutta laillisen esteen olemassaolosta ei vielä ole, jos asianosaisen saapuminen pääkäsittelyyn on varsin epätodennäköistä. Pääkäsittelyn peruuttaminen on tällöin usein myös prosessitaloudellisesti perusteltua, kun muille asianosaisille ja kuultaville aiheutuva haitta ja tarpeettomien oikeudenkäyntikustannusten syntyminen voidaan peruutuksen myötä estää.

9. Korkein oikeus katsoo edellä todetun perusteella, että pääkäsittely on peruutettavissa oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 30 §:n nojalla ennakollisesti. Tällöin laiminlyönnin varalta asetetun seuraamuksen mahdollinen tuomitseminen lykkääntyy siihen hetkeen, jolloin asianosainen esittää tai hänellä on ollut riittävä mahdollisuus esittää selvityksensä laillisesta esteestä ja tuomioistuin arvioi, onko kysymyksessä ollut laillinen este.

10. Käsiteltävänä olevassa asiassa istunnon peruuttaminen on tapahtunut vastaajan esittämän nojalla ennakollisesti jo 31.3.2021 hänen avustajansa ilmoitettua olevan lähes varmaa, ettei Espanjassa asuva vastaaja saavu pääkäsittelyyn tuolloin vallinneen koronavirustilanteen ja terveydentilansa vuoksi.

11. Käräjäoikeuden puheenjohtaja on ennen pääkäsittelyn peruuttamista sähköpostitse 19.3. ja 25.3.2021 sekä pöytäkirjamerkinnän mukaisesti vielä tämän jälkeen puhelimitse muistuttanut vastaajan avustajaa velvollisuudesta esittää selvitystä laillisesta esteestä. Nämä käräjäoikeuden kehotukset selvityksen esittämiseen osoittavat, ettei käräjäoikeus ole hyväksynyt vastaajan ilmoitusta sellaisenaan lailliseksi esteeksi poissaololle.

12. Sanottujen oikeudenkäyntiavustajalle osoitettujen selvityksen esittämistä koskevien kehotusten vuoksi myöskään A ei ole perustellusti voinut jäädä siihen käsitykseen, että käräjäoikeus on hyväksynyt poissaolon syyksi ilmoitetut seikat riittäväksi selvitykseksi laillista esteestä ja ettei enempää selvitystä olisi jo tehdyn ilmoituksen lisäksi enää tarpeen esittää.

13. Vaikka alun perin 6.4.2021 toimitettavaksi määrätty pääkäsittely on ennakollisesti 31.3.2021 peruutettu ja uusi pääkäsittely on määrätty toimitettavaksi 8.6.2021, velvollisuus esittää selvitys laillisesta esteestä ei ole lakannut olemasta voimassa. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 30 §:n mukaisesti esteettömän poissaolon varalta tuomitun seuraamuksen määrääminen on mahdollista pääasian ratkaisemiseen saakka, jos käy ilmi, ettei asianosaisen poissaololle ollutkaan laillista estettä.

14. Kun A ei ole pääkäsittelyssä 8.6.2021 häneltä sitä tiedusteltaessa esittänyt selvitystä laillisesta esteestä, hänen on voitu katsoa olleen luvatta pois istunnosta 6.4.2021. Näin ollen käräjäoikeus on voinut tuomita hänelle esteettömän poissaolon varalta asetetun uhkasakon. Tämän vuoksi hovioikeuden tuomio on kumottava ja asia tulee jättää käräjäoikeuden tuomion varaan.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion varaan.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Pekka Koponen, Päivi Hirvelä, Kirsti Uusitalo, Juha Mäkelä ja Eva Tammi-Salminen. Esittelijä Pauliina Ratilainen.