KKO:2022:52

A Oy oli B Oy:n toimeksiannosta asentanut B Oy:n teettämässä työssä käyttöön tulevan nosturin kuorma-autoon. Työturvallisuuslain 58 §:ssä säädettyjen asentajan velvollisuuksien katsottiin soveltuvan A Oy:n tekemään asennustyöhön, joka oli tehty A Oy:n omissa toimitiloissa.

TyöturvallisuusL 58 §

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Asian tausta

A Oy oli 25.4.–13.5.2016 asentanut B Oy:n toimeksiannosta B Oy:n omistaman kuormausnosturin B Oy:n omistamaan nosturitelineeseen ja tämän yhdistelmän edelleen B Oy:n omistamaan kuorma-autoon.

B Oy:n työntekijän käyttäessä nosturia 20.10.2017 nosturin kiinnitys telineestä oli irronnut ja nosturi oli kaatunut.

Syyte ja yhteisösakkovaatimus Oulun käräjäoikeudessa

Syyttäjä vaati A Oy:n toimitusjohtajalle X:lle rangaistusta työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi syyttäjä vaati, että yhtiö tuomitaan yhteisösakkoon.

Käräjäoikeuden tuomio 16.3.2020 nro 20/110333

Käräjäoikeus totesi että syyte perustui työturvallisuuslain 58 §:ään, jolla tarkoitettiin työpaikan ulkopuolisen henkilön tekemää koneen tai laitteen asentamista työpaikalla. Tässä tapauksessa asennus oli suoritettu A Oy:n eikä B Oy:n liiketiloissa. Työturvallisuuslain 58 § ei siten perustanut A Oy:lle ja X:lle vastuuasemaa. Syyte X:ää vastaan hylättiin, eikä A Oy:tä tuomittu yhteisösakkoon.

Asian on ratkaissut käräjätuomari Päivi Markus.

Rovaniemen hovioikeuden tuomio 10.6.2021 nro 21/126020

Syyttäjä valitti hovioikeuteen.

Hovioikeus katsoi, että syyteoikeus työturvallisuusrikoksesta oli X:n kohdalla vanhentunut. Tästä huolimatta asiassa voitiin arvioida A Oy:tä kohtaan esitetty yhteisösakkovaatimus ja yhteisösakkoon tuomitsemisen edellytykset, sillä haaste oli annettu yhtiölle tiedoksi yhteisösakkoa koskevan viiden vuoden vanhentumisajan kuluessa.

Hovioikeuden mukaan työturvallisuuslain 58 §:n sanamuoto puolsi sitä, että säännöksessä ei edellytetty asennustyön tekemistä työpaikalla. Riittävää oli, että asennuksen kohde tuli käyttöön työpaikalla. Aikaisemmin voimassa olleessa vastaavassa säännöksessäkään ei ollut edellytetty asennuksen tekemistä työpaikalla, ja sääntely oli lain esitöiden mukaan pyritty pitämään samansisältöisenä. Pykälän sanamuodon mukainen tulkinta ei sulkeutunut pois pelkästään sillä, että lain esitöissä oli viitattu asennustyön suorittamiseen työpaikalla. Työturvallisuuslain 58 §:ää voitiin soveltaa A Oy:n toimintaan.

Hovioikeus katsoi, että A Oy:n toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työturvallisuusrikoksen ehkäisemiseksi. A Oy tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkoon.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Janne Mononen sekä asessori Jimi Sillanpää.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

A Oy:lle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla rajoitettuna kysymykseen siitä, onko yhtiön suorittamassa nosturin ja nosturitelineen asennuksessa ollut kysymys työturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitetusta koneen, työvälineen tai muun laitteen asentamisesta käyttöön työpaikalla.

A Oy vaati valituksessaan, että yhteisösakkovaatimus hylätään.

Syyttäjä vaati vastauksessaan, että valitus hylätään.

Työsuojeluviranomaisena toimiva Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi siltä pyydetyn lausuman.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja Korkeimmassa oikeudessa ratkaistava kysymys

1. A Oy (jäljempänä yhtiö) oli saanut B Oy:ltä toimeksiannon yhdistää B Oy:n omistamat kuormausnosturi ja nosturiteline toisiinsa sekä kiinnittää yhdistelmä kuorma-autoon. Yhtiö oli tehnyt asennuksen toimitiloissaan 25.4. ja 13.5.2016 välisenä aikana. Nosturi oli 20.10.2017 työsuorituksen yhteydessä irronnut kiinnityksestään ja kaatunut aiheuttaen B Oy:n työntekijälle vammoja.

2. Hovioikeus on katsonut, että yhtiötä voitiin pitää työturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitettuna asentajana. Hovioikeus on edelleen katsonut, että yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työturvallisuusrikoksen ehkäisemiseksi, ja tuominnut yhtiön yhteisösakkoon.

3. Korkeimmassa oikeudessa on ratkaistavana kysymys siitä, onko yhtiö toiminut työturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitettuna asentajana.

Sovellettavat säännökset ja niitä koskeva tulkinta-aineisto

4. Rikoslain 47 luvun 1 §:ssä rangaistavaksi säädettyyn työturvallisuusrikokseen voi syyllistyä työnantaja tai tämän edustaja. Saman luvun 8 §:n 2 momentin mukaan mitä 1 §:ssä säädetään työnantajan ja tämän edustajan vastuusta, sovelletaan vastaavasti työturvallisuuslain 7 §:ssä tarkoitettuihin henkilöihin ja heidän edustajiinsa.

5. Työturvallisuuslain 7 §:n 6 kohdan mukaan, sellaisena kuin se oli tekohetken laissa 738/2002, kyseistä lakia sovelletaan koneen, välineen tai muun laitteen asentajaan siten kuin 58 §:ssä säädetään. Nyt vastaava säännös on 7 §:n 7 kohdassa. Lain 58 §:n mukaan sen, joka toimeksiannosta asentaa koneen, työvälineen tai muun laitteen käyttöön työpaikalla, on otettava huomioon asennuksesta annetut valmistajan ja muut ohjeet sekä muutoinkin osaltaan huolehdittava siitä, että kone tai laite siihen kuuluvine suojalaitteineen saatetaan asianmukaiseen kuntoon.

6. Lain perusteluissa on todettu työturvallisuuslain 58 §:n soveltamisalasta, että pykälässä asetettaisiin silloisen työturvallisuuslain 40 §:n 4 momenttia vastaava velvoite koneen tai laitteen asentajalle. Pykälän velvoitteet kohdentuisivat itsenäiseen ammatinharjoittajaan tai muuhun ulkopuoliseen asentajaan tai asennusliikkeeseen. Toimeksiannosta koneen, työvälineen tai muun laitteen asentamista työpaikalla suorittavan olisi otettava huomioon asennuksesta annetut valmistajan ja muut ohjeet sekä muutoinkin osaltaan huolehdittava siitä, että kone tai laite siihen kuuluvine suojalaitteineen saatetaan asianmukaiseen kuntoon. (HE 59/2002 vp s. 55)

7. Aikaisemmin voimassa olleen työturvallisuuslain (299/1958) 40 §:n 4 momentin (144/1993) mukaan sen, joka itsenäisenä yrittäjänä toimittaa koneen, välineen tai laitteen asentamisen, on huolehdittava siihen kuuluvien suojalaitteiden saattamisesta asianmukaiseen kuntoon ja muutoinkin noudatettava sellaisesta asentamisesta ehkä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Kyseistä säännöstä koskevissa esitöissä on todettu, että työväensuojelun kannalta voidaan pitää kohtuullisena, että koneen, välineen tai muun teknillisen laitteen valmistaja, maahantuoja, myyjä taikka se, joka muutoin luovuttaa sellaisen esineen käyttöön, lähinnä siis työssä käytettäväksi, velvoitetaan ottamaan huomioon työturvallisuusmääräykset. Sama velvollisuus ehdotettiin asetettavaksi myös sille, joka itsenäisenä yrittäjänä toimittaa koneen, välineen tai laitteen asentamisen. (HE 5/1957 vp s. 8)

8. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2011:12 oli kyse siitä, että H Oy oli tilannut omistamaansa rakennukseen T Oy:ltä nosto-oven asennuksineen ja tarjonnut T Oy:n tilausvahvistukseen liittämien ehtojen johdosta T Oy:n työntekijän käyttöön tämän tarvitsemat telineet. Työntekijä oli loukkaantunut pudottuaan telineiltä, jotka oli asennettu valmistajan ohjeiden vastaisesti. Korkein oikeus katsoi, että työn tilaaja H Oy, jonka toimialana ei ollut telineasennus, ei ollut omissa työtiloissaan toiminut säännöksessä tarkoitettuna ulkopuolisena yrittäjänä eikä ollut työturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitettu asentaja.

Asian arviointi

9. Työturvallisuuslain 58 §:n sanamuodon mukaan säännöksessä tarkoitetut asentajan velvollisuudet koskevat sitä, joka asentaa koneen tai laitteen käyttöön työpaikalla. Säännöksen sanamuoto mahdollistaa tulkinnan, että säännös koskisi vain tilannetta, jossa koneen tai laitteen asennustyö suoritetaan sillä työpaikalla, jossa konetta tai laitetta on tarkoitus käyttää.

10. Säännöstä asiallisesti vastanneessa aikaisemman työturvallisuuslain säännöksessä, johon työturvallisuuslain 58 §:n perusteluissa on viitattu, ei edellytetty säännöksen sanamuodon mukaan asennustyön suorittamista työpaikalla. Aikaisemman työturvallisuuslain perusteluissa työturvallisuuslakiin perustuvaa asentajan vastuuta on pidetty kohtuullisena tilanteissa, joissa asentaja luovuttaa esineen työssä käytettäväksi. Työturvallisuuslain 58 §:n sanamuotoa on lähtökohtaisesti perusteltua tulkita aiemmin voimassa olleen lain tavoin siten, että koneen tai laitteen asentaminen käyttöön työpaikalla tarkoittaa koneen tai laitteen asentamista työssä käytettäväksi.

11. Kohdassa 6 selostetulla tavalla nykyisen työturvallisuuslain perusteluissa on viitattu siihen, että lain 58 §:n mukainen asennustyö suoritetaan työpaikalla. Korkein oikeus toteaa, että perusteluissa on kuvattu säännöksen tyypilliseen soveltamistilanteeseen liittyvää esimerkkiä. Tämänkaltainen esityölausuma ei ole merkityksellinen arvioitaessa säännöksen soveltamisalaa. Vaikka ratkaisussa KKO 2011:12 on mainittu asentajan suorittaneen työtään toimeksiantajansa H Oy:n työpaikalla, ei myöskään tuo, erilaisessa tulkintatilanteessa esitetty maininta anna aihetta tulkita työturvallisuuslain 58 §:ää siten, että se koskisi vain toimeksiantajan toimitiloissa tehtäviä asennustöitä.

12. Työturvallisuuden ylläpitäminen edellyttää, että työssä käytettävät koneet, laitteet ja työvälineet on asennettu huolellisesti ja oikein, jolloin työntekijöiden on turvallista käyttää niitä. Työnantajalla ei ole aina mahdollisuutta tai riittävää asiantuntemusta valvoa, onko itsenäisenä yrittäjänä toimiva ulkopuolinen asentaja tehnyt työnsä asennusohjeiden ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Tämän vuoksi vastuu koneiden ja laitteiden turvallisesta asentamisesta on työturvallisuuslaissa asetettu myös asentajalle.

13. Korkein oikeus katsoo työturvallisuuslain 58 §:n sanamuodon, lain esitöiden, säännöshistorian ja säännöksen tavoitteen selvästi puoltavan tulkintaa, jonka mukaan säännöksen soveltamisalaan kuuluu myös asennustyö, joka tehdään muualla kuin toimeksiantajan toimitiloissa. Soveltamisalan laajuutta arvioitaessa ei voida pitää perusteltuna sitä, että asentajan vastuu rajautuisi pois pelkästään sen sattumanvaraisen seikan perusteella, missä asennustyö on toteutettu.

14. Korkein oikeus katsoo edellä mainituin perustein, että työturvallisuuslain 58 §:ää voidaan soveltaa tilanteessa, jossa asentajana toimiva itsenäinen yrittäjä on asentanut työssä käyttöön tulevan koneen, työvälineen tai muun laitteen omissa toimitiloissaan.

Korkeimman oikeuden johtopäätös tässä asiassa

15. Työturvallisuuslain 58 §:ää voidaan edellä esitetyin perustein soveltaa nyt käsillä olevassa tilanteessa, jossa asentajana toimiva itsenäinen yrittäjä on omissa toimitiloissaan asentanut toimeksiantajan teettämässä työssä käyttöön tulevan koneen, työvälineen tai muun laitteen.

16. Korkein oikeus toteaa johtopäätöksenään kuten hovioikeus, että yhtiötä voidaan pitää työturvallisuuslain 58 §:ssä tarkoitettuna asentajana. Yhtiön vastuu työturvallisuusrikoksesta ei ole muilta osin Korkeimman oikeuden käsiteltävänä. Hovioikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ei ole ilmennyt aihetta.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Pekka Koponen, Tuomo Antila, Mika Ilveskero, Jussi Tapani ja Alice Guimaraes-Purokoski. Esittelijä Heikki Kemppinen.