Julkaisuperiaatteet

Ennakkopäätökset

Julkaiseminen ja tiedottaminen

Korkeimman oikeuden ratkaisuista julkaistaan ennakkopäätöksinä ne, jotka ovat tärkeitä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai muutoin oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Julkaisemisesta päättää asian ratkaissut jaosto tai täysistunto.

Ratkaisut julkaistaan internetissä korkeimman oikeuden ylläpitämillä verkkosivuilla (www.korkeinoikeus.fi) ja Finlex-palvelussa (www.finlex.fi). Uusimmat ennakkopäätökset tallennetaan ratkaisujen antopäivinä korkeimman oikeuden verkkosivuille, joilta ne automaattisesti siirtyvät Finlex-tietokantaan. Finlex päivittyy viikoittain tai useammin. Ratkaisuista voidaan tiedottaa myös erikseen.

Otsikko ja seloste

Asian ratkaissut jaosto tai täysistunto laatii julkaistavaan ratkaisuun otsikon, jonka sanamuodon puheenjohtaja vahvistaa. Lisäksi julkaistavaan ratkaisuun kuuluu seloste.

Otsikko käsittää tiivistelmän julkaisemisen perusteena olevasta oikeuskysymyksestä sekä tarvittaessa sitä selventäviä tietoja asiasta ja ratkaisun perusteista. Otsikko varustetaan hakusanoilla ja tarvittaessa keskeisillä lainsäännöksillä. Mikäli ratkaisu on tehty täysistunnossa tai vahvennetussa jaostossa, siitä mainitaan otsikossa. Samoin siinä mainitaan mahdollisesta äänestyksestä.

Selosteessa kuvataan asian aikaisempi käsittely tarpeellisin osin. Korkeimman oikeuden ratkaisu otetaan selosteeseen siltä osalta kuin oikeuskysymyksen kuvaamiseksi on tarpeen. Selosteeseen sisällytetään myös eriävät mielipiteet. Selosteen laatimisessa otetaan huomioon yksityisyyden suojaa koskevat vaatimukset. Henkilöiden ja yhteisöjen nimistä käytetään tarvittaessa korvaavia tunnuksia. Selosteessa mainitaan asian korkeimmassa oikeudessa ratkaisseiden jäsenten sekä esittelijän nimet ja siinä voidaan mainita myös asian alemmissa asteissa ratkaisseiden jäsenten ja esittelijän nimet.

Tunnistetiedot

Julkaistavalle ratkaisulle annetaan järjestysnumero (esim. KKO:2015:7). Muina tunnistetietoina mainitaan asian diaarinumero, taltion numero ja ratkaisun antopäivä.

Kieli

Otsikko hakusanoineen laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Seloste laaditaan sillä kielellä, jolla ratkaisu on annettu.

Korkeimman oikeuden verkkosivuilla ja Finlexissä on erikseen suomen- ja ruotsinkielinen ennakkopäätöstietokanta. Kaikkien julkaistavien ratkaisujen otsikot tallennetaan molempiin tietokantoihin. Seloste tulee sen kieliseen tietokantaan, jolla ratkaisu on annettu. Tietokannasta toiseen voi siirtyä sivulla olevan linkin kautta.

EU- ja ihmisoikeussopimusliitynnäiset ratkaisut

Julkaistu ratkaisu, johon liittyy EU-oikeudellinen tai ihmisoikeussopimusten soveltamiseen liittyvä kysymys, voidaan lisäksi julkaista korkeimman oikeuden verkkosivuilla olevalla erillisellä alasivulla. Julkaisemista varten selosteesta tehdään tarvittaessa käännös, joka on epävirallinen. Ratkaisun julkaisemisesta päättää asian ratkaissut jaosto tai täysistunto. Myös asian ratkaisseen kokoonpanon puheenjohtaja voi tarvittaessa päättää julkaisemisesta.

Muut ratkaisut

Kuvausratkaisut

Sellaisesta valitusluvan myöntämisen jälkeen tehdystä ratkaisusta, jota ei julkaista ennakkopäätöksenä, laaditaan kuvaus. Kuvaus sisältää ilmoituksen siitä, mistä asiassa on korkeimmassa oikeudessa ollut kysymys. Kuvaus varustetaan hakusanoilla. Kuvaukset julkaistaan Finlexissä omassa tietokannassa. Kuvauksen tunnistetietoina mainitaan asian diaarinumero, taltion numero ja ratkaisun antopäivä.

Ennakkoratkaisupyynnöt Euroopan unionin tuomioistuimelle

Korkeimman oikeuden ratkaisu, jolla on päätetty pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisu, julkaistaan korkeimman oikeuden verkkosivulla. Kun ennakkoratkaisu on saatu, ennakkoratkaisupyynnön yhteyteen luodaan linkki kyseiseen ennakkoratkaisuun. Vastaavasti luodaan linkki myös korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun jälkeen antamaan Finlexissä julkaistuun ratkaisuun.

Toimittaminen

Julkaisutoimintaa valvoo ja sen kehittämisestä huolehtii toimitusvaliokunta. Toimitusvaliokunnan puheenjohtajana on oikeusneuvos Mika Huovila sekä jäseninä oikeusneuvos Juha Mäkelä ja oikeussihteeri Jussi Virtanen.

Käytännön toimittamistyöstä vastaa ennakkopäätöstoimittaja, jonka korkein oikeus määrää. Toimittajaksi on määrätty esittelijäneuvos Jukka-Pekka Salonen.

Julkaisuperiaatteiden vahvistaminen

Julkaisuperiaatteet on vahvistettu korkeimman oikeuden täysistunnossa 1.10.1986 ja niitä on viimeksi tarkistettu täysistunnossa 9.5.2018. Ne julkaistaan korkeimman oikeuden verkkosivuilla ja sisällytetään Finlexiin.

 
Julkaistu 2.7.2020