KKO:2020:63

A oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä varkaudesta 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka sijasta oli määrätty 240 tuntia yhdyskuntapalvelua. Hovioikeus oli lieventänyt syyksilukemisen varkaudeksi ja rangaistuksen 70 päiväsakoksi vähentämättä siitä A:n ennen hovioikeuden tuomiota suorittamaa osaa yhdyskuntapalvelurangaistuksesta.

Korkein oikeus katsoi, että suoritettu osa yhdyskuntapalvelurangaistuksesta on kohtuullisessa määrin vähennettävä tuomittavasta sakkorangaistuksesta. Kun A:n suorittama yhdyskuntapalvelu oli ankaruudeltaan selvästi ylittänyt hänelle tuomitun sakkorangaistuksen, suoritetun yhdyskuntapalvelun perusteella tehtävä vähennys katsottiin rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

RL 6 luku 13 §


Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 18.10.2016 nro 16/142845 ja Helsingin hovioikeuden tuomio 22.2.2019 nro 19/107766 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa.

Asian ovat ratkaisseet käräjäoikeudessa käräjätuomari Markku Saalasti ja hovioikeudessa hovioikeudenneuvokset Ari Kyllönen (eri mieltä) ja Satu Saarensola sekä asessori Katja Harakka.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

A:lle myönnettiin valituslupa.

Valituksessaan A vaati, että suoritettu yhdyskuntapalvelu katsotaan riittäväksi seuraamukseksi sakkorangaistuksen sijasta.

Vastauksessaan syyttäjä ilmoitti, ettei hän vastusta A:n vaatimusta jo suoritetun yhdyskuntapalvelun huomioonottamisesta tuomittavassa rangaistuksessa.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta

1. Käräjäoikeus on tuominnut A:n 15.– 23.4.2014 tehdystä törkeästä varkaudesta kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen, jonka sijasta hänet on määrätty suorittamaan yhdyskuntapalvelua 240 tuntia.

2. Hovioikeus, jonne A on valittanut vaatien syyksilukemisen ja rangaistuksen lieventämistä, ei ole 13.2.2017 antamallaan päätöksellä myöntänyt jatkokäsittelylupaa.

3. Käräjäoikeuden tuomio on pantu täytäntöön, ja A on suorittanut yhdyskuntapalvelurangaistustaan 31 tuntia ennen kuin Korkein oikeus on A:n hakemuksen johdosta 5.5.2017 keskeyttänyt tuomion täytäntöönpanon.

4. Korkein oikeus on 9.5.2018 antamassaan päätöksessä todennut, että asiassa oli ollut perusteita myöntää jatkokäsittelylupa. Korkein oikeus on kumonnut hovioikeuden päätöksen ja palauttanut asian hovioikeuteen.

5. Hovioikeus on asian palauttamisen jälkeen antamassaan tuomiossa lukenut A:n syyksi varkauden ja tuominnut tämän 70 päiväsakon sakkorangaistukseen.

Korkeimman oikeuden ratkaistavana oleva kysymys

6. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys suoritetun yhdyskuntapalvelurangaistuksen huomioon ottamisesta rangaistuksen määräämisessä, kun tuomittu ja osin jo suoritettu yhdyskuntapalvelurangaistus on muutoksenhaun johdosta lieventynyt sakkorangaistukseksi.

Säännökset, lainvalmisteluaineisto ja oikeuskäytäntö

7. Rikoksen tekoaikana voimassa olleen rikoslain (515/2003) 6 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan jos määräaikainen vankeusrangaistus tuomitaan teosta, jonka johdosta rikoksen tehnyt on ollut vapautensa menettäneenä yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuorokauden, tuomioistuimen on vähennettävä rangaistuksesta vapaudenmenetystä vastaava aika tai katsottava vapaudenmenetys rangaistuksen täydeksi suoritukseksi. Lainkohdan 3 momentin mukaan jos rangaistukseksi tuomitaan sakko, vapaudenmenetys on otettava huomioon kohtuullisessa määrin, kuitenkin vähintään vapaudenmenetystä vastaavan ajan pituisena, tai katsottava rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

8. Rikoslain 6 luvun 13 §:n mukaan rangaistuksesta on siis vähennettävä vapaudenmenetysaika ja lainmuutoksen 102/2018 jälkeen myös matkustuskieltoon tai tutkinta-arestiin perustuvaa vapauden rajoittamista vastaava aika. Säännöksessä tai sen esitöissä ei ole lausuttu siitä, että tuomitusta rangaistuksesta olisi tehtävä vähennys suoritetun yhdyskuntapalvelurangaistuksen vuoksi.

9. Rikoslain 6 luvun 13 §:n soveltamisessa keskeisenä perusteena on oikeuskäytännössä ollut se, että vapaudenmenetysaika tulee voida tosiasiallisesti ja täysimääräisesti hyvittää vankilassa täytäntöönpantavasta rangaistuksesta (ks. KKO 2018:72, kohta 18). Vapaudenmenetysajan huomioon ottamisen osalta rikoslain ja vankeuslain säännösten yleisenä tarkoituksena on, ettei rikosasian käsittelyn vuoksi vapautensa menettänyt henkilö joudu ankaramman kokonaisseuraamuksen kohteeksi kuin henkilö, jota vastaan tällaista pakkokeinoa ei ole käytetty (KKO 2017:79, kohta 19).

10. Silloin kun rangaistus muutoksenhaun seurauksena ankaroituu, suoritettu yhdyskuntapalvelu otetaan huomioon vankeusrangaistuksen täytäntöönpanossa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 16 §:n ja 84 §:n nojalla. Sanotun 16 §:n mukaan yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano voidaan aloittaa käräjäoikeuden tuomion perusteella, ennen kuin tuomio on tullut lainvoimaiseksi, jos tuomittu kirjallisesti suostuu täytäntöönpanoon ja on tyytynyt tuomioon siltä osin kuin hänet on tuomittu yhdyskuntapalveluun. Jos yhdyskuntapalveluun tuomittu 16 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa muutoksenhaun johdosta tuomitaan vankeusrangaistukseen, Rikosseuraamuslaitoksen on sanotun lain 84 §:n mukaan vähennettävä täytäntöönpantavasta vankeusrangaistuksesta määrä, joka vastaa yhdyskuntapalveluna jo suoritettua osaa.

11. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 16 ja 84 § koskevat sanamuotonsa mukaisesti vain tilannetta, jossa tuomittu muutoksenhaun vuoksi tuomitaan vankeusrangaistukseen. Lainsäädännössä ei ole 84 §:ää vastaavaa säännöstä jo suoritetun yhdyskuntapalvelun vähentämisestä silloin, kun muutoksenhaun seurauksena tuomitaan sakkoon.

Suoritetun yhdyskuntapalvelun huomioon ottaminen

12. Tuomiota edeltävän vapaudenmenetyksen ja sittemmin myös vapauden rajoittamisen ottamisesta huomioon rangaistusta tuomittaessa on säädetty lain tasoisesti. Tuomiota edeltävän vapaudenmenetyksen vähentämisestä säädettiin rikoslain 3 luvun 11 §:ssä jo sen alkuperäisessä muodossa vuonna 1889. Vähentämisen luonnetta yleisenä periaatteena ilmentävät vähentämissäännökseen eri vaiheissa tehdyt soveltamisalan laajennukset. Voimassa olevan lain 6 luvun 13 §:ään nyt arvioitavana olevan rikoksen tekoajan jälkeen tehdyt muutokset ovat ulottaneet vähentämisen myös vapauden rajoittamisluonteisiin tutkinta-arestiin ja tehostettuun matkustuskieltoon. Tämän asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen muutos 11 §:ään tehtiin myös vuonna 1954, kun vapaudenmenetykseen perustuva vähennys säädettiin tehtäväksi myös sakkorangaistuksesta (laissa 275/1954).

13. Vapaudenmenettämisen vähentämisperiaatteen vahvuutta kuvastavat myös edellä kohdassa 9 kuvatut ratkaisut, joissa Korkein oikeus on todennut, että vähentämissäännöksen tulkinnan tulee johtaa tosiasialliseen ja täysimääräiseen hyvittämiseen, eikä säännöksen soveltaminen saa johtaa ankarampaan kokonaisseuraamukseen kuin koituisi tuomittavalle, joka ei ole ollut vapautensa menettäneenä. Hyväksyttävänä ei siten voida pitää, että muutoksenhaun seurauksena sakkorangaistukseen tuomittu, samasta rikoksesta yhdyskuntapalvelurangaistusta jo suorittanut henkilö, joutuisi ankaramman kokonaisseuraamuksen kohteeksi kuin vastaavaan sakkorangaistukseen tuomittu henkilö, joka ei ole jo suorittanut rikoksesta tuomittua yhdyskuntapalvelurangaistusta.

14. Edellä esitetyillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että suoritettu osa yhdyskuntapalvelurangaistuksesta on kohtuullisessa määrin vähennettävä tuomittavasta sakkorangaistuksesta rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla, vaikka säännös ei sanamuotonsa mukaan vähentämiseen velvoitakaan.

Korkeimman oikeuden arviointi tässä asiassa

15. Asiassa on selvitetty, että A on ennen Korkeimman oikeuden antamaa täytäntöönpanon keskeytysmääräystä aloittanut käräjäoikeuden hänelle tuomitseman yhdyskuntapalvelun suorittamisen ja suorittanut sitä 31 tuntia. Hovioikeus ei ole ottanut tätä täytäntöön pantua osaa yhdyskuntapalvelurangaistuksesta huomioon sakkorangaistusta määrätessään.

16. Yhdyskuntapalvelun ja sakkorangaistuksen vakiintuneiden muuntosuhteiden mukaan laskien A:n suorittama yhdyskuntapalvelu on ankaruudeltaan selvästi ylittänyt hänelle tuomitun sakkorangaistuksen. Tähän nähden Korkein oikeus katsoo, että rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla sakkorangaistuksesta tehtävä vähennys on hovioikeuden määräämän sakkorangaistuksen täysi suoritus.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomion lopputulosta muutetaan.

Suoritettu yhdyskuntapalvelu 31 tuntia on rangaistuksen täysi suoritus.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha Häyhä, Jarmo Littunen, Kirsti Uusitalo, Mika Ilveskero ja Eva Tammi-Salminen. Esittelijä Pia Haga.