KKO:2020:31

Käräjäoikeus, joka oli määrännyt asianajaja A:n X:n puolustajaksi, oli hylännyt X:ää koskevan syytteen. Syyttäjä pyysi asiassa lisätutkintaa ja valitti hovioikeuteen. Hovioikeus ei myöntänyt syyttäjälle jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluista tarkemmin ilmenevin tavoin osa A:n toimenpiteistä hovioikeudessa katsottiin tarpeellisiksi ja A:lla oli oikeus saada näiltä osin puolustajan palkkio.

OikeusapuL 17 §
ROL 2 luku 6 §
ROL 2 luku 7 §
VNA oikeusavun palkkioperusteista 3 §
VNA oikeusavun palkkioperusteista 4 a §

Johdanto

Vaasan hovioikeuden päätös 29.3.2019 nro 104 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudessa hovioikeudenneuvokset Pirkko Loukusa ja Pasi Vihla sekä asessori Anne Saranpää.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

Asianajaja A:lle myönnettiin valituslupa.

Valituksessaan A vaati, että hänelle maksetaan palkkio X:n puolustamisesta hovioikeudessa.

Syyttäjä vaati vastauksessaan, että valitus hylätään.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta

1. Asianajaja A on määrätty X:n puolustajaksi asiassa, jossa X:ää on syytetty perättömästä lausumasta tuomioistuimessa. Syytteen mukaan X oli riita-asian todistajana käräjäoikeuden pääkäsittelyssä 19.9.2014 antanut väärän tiedon asiassa ja ilman laillista syytä salannut siihen kuuluvia seikkoja. Riita-asian vastaaja oli X:n todistajankertomuksen perusteella tuomittu vahingonkorvausvastuuseen.

2. Käräjäoikeus on katsonut, että X:n syyllisyydestä ei ollut esitetty muuta näyttöä kuin X:n esitutkinnassa 22.2.2018 rikoksesta epäiltynä antama kertomus vanhempi rikoskonstaapeli Y:lle. X oli kuitenkin käräjäoikeudessa esittänyt uskottavan syyn esitutkintakertomuksensa muuttamiselle. Käräjäoikeus on hylännyt X:ään kohdistetun syytteen ja määrännyt A:lle maksettavaksi palkkiota ja matkakuluja X:n puolustamisesta A:n vaatimuksen mukaisesti. Maksu on sisältänyt palkkion jälkitoimista yhdeltä tunnilta.

3. Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon ja pyytänyt, että asiassa suoritetaan lisätutkinta. Lisätutkinnassa on kuulusteltu vanhempaa rikoskonstaapelia. Käräjäoikeus on kohdassa 2 todetuin tavoin katsonut, että syytettä tukevana näyttönä oli esitetty ainoastaan kyseisen konstaapelin suorittamasta X:n kuulustelusta kirjattu esitutkintakertomus. Syyttäjä on valituksessaan hovioikeuteen nimennyt tämän vanhemman rikoskonstaapelin uudeksi todistajaksi asiassa ja vaatinut X:n tuomitsemista rangaistukseen syytteen mukaisesti.

4. Hovioikeus ei ole pyytänyt asiassa vastausta X:ltä. Hovioikeus on katsonut, että uuden todistajan kuulusteleminen oli tarpeetonta. Syyttäjälle ei ole myönnetty jatkokäsittelylupaa. X:n puolustaja A, jonka puolustajanmääräys on ollut voimassa myös hovioikeudessa, on tämän jälkeen vaatinut hovioikeudelta palkkiota toimenpiteistään hovioikeudessa. Palkkiovaatimuksen mukaan A oli muun ohella tiedustellut käräjäoikeuden ratkaisun lainvoimaisuutta, tilannut syyttäjän valituksen ja perehtynyt siihen sekä lisätutkintapöytäkirjaan, neuvotellut päämiehensä kanssa kahdesti ja tiedottanut hovioikeuden ratkaisusta päämiehelleen.

5. Hovioikeus on katsonut, että puolustajan tarpeelliset tehtävät olivat rajoittuneet käräjäoikeuden tuomion tiedottamiseen päämiehelle ja sen lainvoimaisuuden selvittämiseen. Käräjäoikeuden puolustajalle maksama palkkio jälkitoimista kattoi nämä toimet. Jatkokäsittelylupaa edellyttävässä asiassa käräjäoikeudessa maksettu palkkio jälkitoimista kattoi myös puolustajan tarpeelliset toimet hovioikeuden jatkokäsittelylupapäätöksen jälkeen, kun jatkokäsittelylupaa ei myönnetty ja käräjäoikeuden ratkaisu jäi pysyväksi. Lisäksi puolustajan ei ollut ollut tarpeen ryhtyä valmistelemaan asiaa enemmän ennen tietoa siitä, edellyttikö hovioikeus puolustajalta toimenpiteitä asiassa. Puolustajan suorittamat toimet aineiston tutkimiseksi ja neuvottelujen käymiseksi olivat ennenaikaisia ja siten tarpeettomia. Hovioikeus on hylännyt A:n palkkiovaatimuksen.

Kysymyksenasettelu Korkeimmassa oikeudessa

6. Asiassa on kysymys siitä, ovatko puolustajan toimenpiteet hovioikeudessa olleet tarpeellisia ja onko hänellä siten oikeus niiden osalta puolustajan palkkioon valtion varoista. Lisäksi asiassa on kysymys palkkiosta, joka koskee tuomioistuimen ratkaisun antamisen jälkeisiä toimia.

Sovellettavat säännökset ja niiden tulkinta

7. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (rikosoikeudenkäyntilaki) 2 luvun 6 §:n mukaan puolustaja on velvollinen huolellisesti hyvää asianajotapaa noudattaen valvomaan päämiehensä etua ja oikeutta sekä siinä tarkoituksessa edistämään asian selvittämistä. Saman luvun 7 §:n 1 momentin mukaan puolustajan tulee niin pian kuin mahdollista neuvotella päämiehensä kanssa ja ryhtyä valmistelemaan hänen avustamistaan sekä ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joita tämän oikeuksien valvominen vaatii. Luvun 10 §:n 1 momentin mukaan puolustajalle maksetaan valtion varoista palkkio ja korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään avustajan palkkioista ja korvauksista.

8. Rikosoikeudenkäyntilain tultua voimaan 1.10.1997 sen 2 luvussa säädettiin asianomistajan avustajan tehtävistä. Hallituksen esityksen (HE 82/1995 vp s. 51) mukaan päämiehen oikeuksien valvomista vaativiin toimenpiteisiin voidaan joutua ryhtymään esitutkinnan aikana ja asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä. Avustaja voi esimerkiksi pyytää esitutkinnan täydentämistä.

9. Puolustajaa koskevat säännökset lisättiin rikosoikeudenkäyntilain 2 lukuun 1.5.1998 voimaan tulleella lainmuutoksella (107/1998). Avustajan ja puolustajan tehtävien osalta luvun 6 ja 7 §:ään ei tehty muutoksia. Hallituksen esityksessä (HE 132/1997 vp s. 55) todettiin, että asianajoluonteen osalta puolustajan ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan tehtävät ovat rinnastettavissa. Sen vuoksi perustelut ehdotukseen ovat samat kuin perustelut asianomistajan oikeudenkäyntiavustajasta.

10. Oikeusapulain 5 §:n 1 momentin mukaan oikeusapuun kuuluvat ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka asiassa ovat tarpeen huomioon ottaen asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Lain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin toimenpiteistä, joista palkkiota maksetaan.

11. Oikeusapulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp s. 81) mukaan avustajan toimenpiteet olisi yksittäisessä asiassa rajoitettava vain asian hoitamisen kannalta tarpeellisiin toimiin. Yleisesti ottaen tarpeellisina voitaisiin pitää sellaisia toimenpiteitä, joihin oikeusapunsa itse maksamaan kykenevä henkilö vastaavantyyppisessä asiassa normaalisti ryhtyisi. Se, mitkä toimenpiteet ovat kussakin oikeusasiassa tarpeellisia, määräytyisi asian erityispiirteiden mukaan. Tämän vuoksi toimenpiteitä ja niiden tarpeellisuutta arvioitaessa huomioon olisi otettava muun muassa asian laatu ja merkitys sekä olosuhteet kokonaisuudessaan.

12. Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukaan palkkio avustajalle maksetaan tehtävään käytetyn ajan perusteella. Asetuksen 3 §:n mukaan palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta, asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa. Lisäksi palkkiota maksetaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa. Asetuksen 4 §:n mukaan valmistautumisesta maksetaan palkkio sen ajankäytön perusteella, jota voidaan pitää asian laatuun ja laajuuteen sekä suoritettuihin toimenpiteisiin nähden hyväksyttävänä. Edelleen asetuksen 4 a §:n mukaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta.

13. Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kohdan 5.4 mukaan asianajajan on pidettävä asiakas ajan tasalla tehtävän edistymisestä ja erityisesti huolehdittava, että tehtävässä saadusta ratkaisusta, päätöksestä tai sovinnosta annetaan viipymättä tieto asiakkaalle.

14. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2013:61 (kohta 6) arvioinut vastaajan avustajan toimenpiteiden tarpeellisuutta ja avustajan oikeutta palkkioon. Korkein oikeus on katsonut, että avustajan suorittamien puolustustoimenpiteiden tarpeellisuutta ja korvattavuutta harkittaessa huomiota on kiinnitettävä myös rikoksesta syytetyn puolustautumismahdollisuuksien turvaamista koskevaan sääntelyyn. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kappaleen b ja c kohtien mukaan jokaisen rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeuksiin kuuluu oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan sekä oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa.

Korkeimman oikeuden arviointi ja johtopäätös

15. Käräjäoikeus on katsonut, että asiassa oli esitetty syytettä tukevana näyttönä X:n esitutkintakertomus. X:llä ei ollut ollut esitutkinnassa kuulustelussa avustajaa. Käräjäoikeuden hylättyä syytteen syyttäjä on pyytänyt asiassa lisätutkintaa X:ää esitutkinnassa kuulustelleen vanhemman rikoskonstaapelin kuulustelemiseksi. Valituksessaan hovioikeuteen syyttäjä on nimennyt kyseisen rikoskonstaapelin uudeksi todistajaksi.

16. Korkein oikeus toteaa, että syyttäjän lisätutkintapyyntö on liittynyt todisteluun, jonka käräjäoikeus on katsonut ainoaksi asiassa esitetyksi syytettä tukevaksi näytöksi. Kysymys on ollut lisätodistelun nimeämisestä syytteen tueksi.

17. Rikosoikeudenkäyntilaki velvoittaa puolustajaa valvomaan päämiehensä etua ja oikeutta sekä ryhtymään vaadittaviin toimenpiteisiin päämiehen oikeuksien valvomiseksi. Päämiehen edun ja oikeuden valvominen on siten jo luonteeltaan sellainen tehtävä, johon puolustajan tulee omatoimisesti ryhtyä.

18. Tavanomaisesti yksinomaan vastapuolen muutoksenhaku hovioikeuteen ei vielä edellytä toimenpiteitä asiassa eikä siten puolustajalta toimia päämiehen edun ja oikeuden valvomiseksi.

19. Tässä asiassa syyttäjän haettua muutosta käräjäoikeuden tuomioon A on perehtynyt lisätutkintapöytäkirjaan ja syyttäjän valitukseen sekä neuvotellut päämiehensä kanssa. Syyttäjä on vaatinut A:n päämiehelle rangaistusta rikoksesta, josta seuraamuksena on vankeusrangaistus. A:n päämiehen puolustautumismahdollisuuksien asianmukainen toteutuminen on asian laatu ja merkitys huomioon ottaen edellyttänyt sitä, että hänen puolustajansa on valvonut tämän etua ja oikeutta perehtymällä asiassa suoritettuun lisätutkintaan ja neuvottelemalla asiasta päämiehen kanssa mahdollisten muiden tarpeellisten toimien arvioimiseksi. A:n toimenpiteet ovat tältä osin olleet asian hoitamisen kannalta tarpeellisia, ja hänellä on siten oikeus saada niistä korvaus valtion varoista.

20. A:n ensimmäiset toimenpiteet hovioikeudessa 20.11.2018 ovat sisältäneet muun ohella käräjäoikeuden ratkaisun lainvoimaisuuden selvittämisen, siitä päämiehelle tiedottamisen ja syyttäjän valituksen tilaamisen. Korkein oikeus toteaa, että A:lle on käräjäoikeudessa määrätty maksettavaksi palkkio jälkitoimista yhdeltä tunnilta. Käräjäoikeuden ratkaisun lainvoimaisuuden selvittäminen ja siitä tiedottaminen ovat osaltaan tuomioistuimen ratkaisun antamisen jälkeisiä toimenpiteitä, eikä niistä suoriteta enää jälkitoimipalkkiosta erillistä korvausta. A:lla ei siten ole oikeutta saada käräjäoikeuden ratkaisun lainvoimaisuuden selvittämisestä ja siitä päämiehelle tiedottamisesta palkkiota enää hovioikeudessa.

21. Asiassa ei ole ilmennyt, että A:n tilatessa syyttäjän valituksen 20.11.2018 hänellä olisi jo ollut tieto syyttäjän lisätutkintapyynnöstä. Lisätutkinnassa suoritettu kuulustelu on tehty vasta 5.12.2018. Tämä viittaa osaltaan siihen, että A:n mainittu toimenpide ei ole vielä 20.11.2018 ollut tarpeellinen. Syyttäjän valitukseen ja tehtyyn lisätutkintaan perehtyminen on kuitenkin edellä katsottu tarpeellisiksi toimenpiteiksi. Syyttäjä on valituksessaan osaltaan viitannut lisätutkintaan. Syyttäjän valituksen tilaamisen voidaan katsoa tulleen joka tapauksessa tarpeelliseksi siinä vaiheessa, kun lisätutkinta on valmistunut. Tällä perusteella Korkein oikeus katsoo, että A:lla on oikeus palkkioon valituksen tilaamista koskevasta toimenpiteestään.

22. Lisäksi A on vaatinut palkkiota hovioikeuden päätöksen tiedottamisesta päämiehelleen 7.3.2019 sekä erillisestä toimenpiteestä ratkaisun lainvoimaisuuden selvittämiseksi ja siitä päämiehelle tiedottamiseksi 7.5.2019.

23. Korkein oikeus toteaa, että A:n neuvottelut päämiehen kanssa on katsottu asiassa tarpeellisiksi toimenpiteiksi. Näin ollen hänen toimiansa hovioikeuden päätöksen tiedottamisesta ja läpikäymisestä voidaan tässä tilanteessa pitää perusteltuina. A:lla on siten oikeus puolustajan palkkioon jälkitoimista hovioikeudessa.

24. Palkkioasetuksen 4 a §:n mukaan jälkitoimista palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta. Vastaavasti kuten kohdassa 20 on katsottu käräjäoikeuden ratkaisun suhteen, A:n palkkiovaatimus hovioikeuden ratkaisun lainvoimaisuuden selvittämisestä ja siitä tiedottamisesta 7.5.2019 koskee hovioikeuden ratkaisun antamisen jälkeisiä toimenpiteitä, eikä niistä suoriteta erillistä palkkiota. Asiassa ei ole esitetty myöskään erityisiä syitä, miksi palkkiota jälkitoimista tulisi maksaa tuntia pidemmältä ajalta. Näin ollen vaatimus erillisen puolustajan palkkion maksamisesta hovioikeuden päätöksen lainvoimaisuuden selvittämisen ja tiedottamisen perusteella tulee hylätä.

25. Korkein oikeus katsoo johtopäätöksenään, että X:n puolustajaksi määrätyllä asianajaja A:lla on oikeus saada puolustajan palkkiota syyttäjän valituksen tilaamisesta, lisätutkintapöytäkirjaan ja syyttäjän valitukseen perehtymisestä ja niistä tiedottamisesta päämiehelleen, päämiehen kanssa käydyistä neuvotteluista sekä jälkitoimista hovioikeudessa. Tarpeellisten toimenpiteiden työmäärä on 2,35 tuntia, joka pyöristetään palkkioasetuksen 2 §:n mukaan lähimpään puoleen tuntiin.

Päätöslauselma

Hovioikeuden päätös kumotaan.

Valtion varoista maksetaan asianajaja A:lle X:n puolustamisesta hovioikeudessa asian hoitamisen edellyttämän kahden ja puolen tunnin työmäärän perusteella 275 euroa sekä arvonlisäveron määrä 66 euroa, mitkä määrät jäävät valtion vahingoksi.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha Häyhä, Jarmo Littunen, Eva Tammi-Salminen, Jussi Tapani ja Alice Guimaraes-Purokoski. Esittelijä Minna Heikinsalmi.