KKO:2018:56

Maaoikeus oli lunastustoimitusta koskeneen muutoksenhaun johdosta kumonnut toimitusratkaisun ja palauttanut asian toimitukseen kokonaisuudessaan, vaikka muutosvaatimus oli rajoitettu koskemaan vain lunastuskohteen vahvistamista tietyn valituksessa yksilöidyn alueen osalta. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 §:n 1 momentin säännös huomioon ottaen maaoikeus oli ylittänyt tutkimisvaltansa ja asia palautettiin toimitukseen vain muutoksenhakemuksessa vaadituilta osin.

LunastusL 89 § 4 mom
KML 270 §
OK 24 luku 3 § 1 mom

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Suojelualueen lunastustoimituksen nro 2012-414305 päätös 20.12.2016

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli hakenut lunastustoimitusta ympäristöministeriön 13.2.2012 antaman lunastusluvan mukaisten alueiden lunastamiseksi luonnonsuojelutarkoituksiin Pomarkun kunnan Uudenkylän kylässä. Toimituksessa oli lunastettu alueita tiloista X, Z ja Y. Toimituksessa oli tehty lunastusluvassa osoitetusta aluerajauksesta poikkeamia, joita lunastustoimikunta piti vähäisinä varsinkin suhteutettuna Isonevan soidensuojelualueen kokonaisalaan.

Asian ovat ratkaisseet toimitusinsinööri Markus Junttila ja uskotut miehet.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden maaoikeutena antama tuomio 31.8.2017 nro 17/24566

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valitti toimitusratkaisusta maaoikeuteen ja vaati lunastuksen kohteen vahvistamista lunastuslupapäätöksen ja sen liitekartan mukaiseksi A:n tilan talouskeskuksen läheisyydessä sijaitsevan suolahdekkeen osalta tilojen X ja Z alueilla.

Maaoikeus totesi, että erityistä syytä poiketa lunastuslupapäätöksen mukaisista rajoista ei ollut esitetty, eikä poikkeamaa ollut myöskään pidettävä vähäisenä. Maaoikeus totesi asiassa ilmenneen, että toimitusratkaisun mukainen lunastusalue poikkesi useissa kohdin lainvoimaisen lunastuspäätöksen tarkoittamasta alueesta. Maanomistajat eivät ole valittaneet toimitusratkaisusta siltä osin kuin lunastus oli toisaalla toteutettu lunastuslupapäätöstä laajempana, mutta he olivat vastatessaan ELY-keskuksen muutoksenhakemukseen vedonneet hankeuusjaon yhteydessä tehtyyn rajaukseen. Siihen nähden, että kysymys oli pakkolunastustilanteesta, maaoikeus katsoi, ettei ollut perusteltua pitää toimitusratkaisua lainvoimaisena siltä osin kuin se poikkesi lunastuslupapäätöksestä maanomistajien vahingoksi. Maanomistajien oikeusturva edellytti, että lunastuksen kohteena olevaa aluetta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena ja se saatetaan myös heidän vahingokseen tehtyjen poikkeamien osalta vastaamaan lainvoimaista lunastuspäätöstä. Tämän vuoksi toimituksessa tuli määritellä uudelleen lunastusalueen rajat ja myös korvauskysymykset tuli käsitellä toimituksessa uudelleen. Maaoikeus kumosi toimitusratkaisun lunastuksen kohteen ja toimituksessa määrättyjen korvausten osalta ja palautti näiltä osin toimituksen uuteen käsittelyyn.

Asian ovat ratkaisseet käräjätuomari Elisa Mäntysaari, maaoikeusinsinööri Kimmo Nevavuori ja lautamiehet.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

Valituslupa myönnettiin oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla rajoitettuna koskemaan kysymystä maaoikeuden menettelyn oikeellisuudesta, kun maaoikeus oli lunastustoimitusta koskevassa valitusasiassa antamassaan ratkaisussa kumonnut toimitusmiesten lunastuksen kohdetta ja korvauksia koskevan ratkaisun ja palauttanut asian toimituksessa uudelleen käsiteltäväksi niiltäkin osilta, joilta lunastettavan omaisuuden rajaamista koskevaan toimitusmiesten ratkaisuun ei ollut haettu maaoikeudessa muutosta. Hakemus valitusluvan myöntämisestä maaoikeuden tuomioon muilta osin hylättiin.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) vaati muutoksenhakemuksessaan, että maaoikeuden tuomio kumotaan siltä osin kuin maaoikeus on tutkinut lunastuskohteen rajauksen ELY-keskuksen valituksessa esitettyä laajemmalti ja palauttanut asian myös tältä osin uuteen käsittelyyn.

A ja B eivät käyttäneet heille varattua tilaisuutta antaa vastauksensa.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Kysymyksenasettelu

1. ELY-keskus oli maaoikeudessa vaatinut, että lunastettava kohde vahvistetaan lunastuslupapäätöksen ja sen liitekartan mukaiseksi tilan X talouskeskuksen läheisyydessä sijaitsevan suolahdekkeen osalta tilojen X ja Z alueilla.

2. Asiaan osalliset maanomistajat eivät olleet hakeneet muutosta toimitusratkaisuun, mutta he olivat maaoikeudessa vastanneet muutoksenhakemukseen vaatien sen hylkäämistä.

3. Korkeimman oikeuden ratkaistavana on kysymys maaoikeuden menettelyn oikeellisuudesta, kun maaoikeus oli tuomiossaan kumonnut toimitusratkaisun kokonaisuudessaan lunastuksen kohdetta ja toimituksessa määrättyjä korvauksia koskien ja palauttanut asian toimitukseen uudelleen käsiteltäväksi.

Muutoksenhausta maaoikeudessa

4. Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (lunastuslaki) 89 §:n 4 momentin mukaan valitusasiaa maaoikeudessa käsiteltäessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä muutoksenhausta säädetään kiinteistönmuodostamislaissa.

5. Kiinteistönmuodostamislain 270 §:n mukaan, mikäli tästä laista tai muusta laista, jossa on maaoikeutta koskevia säännöksiä, tai niiden nojalla annetusta asetuksesta ei muuta johdu, sovelletaan maaoikeuteen ja oikeudenkäyntiin siinä sekä maaoikeuden tuomioon tai päätökseen soveltuvin osin yleisistä tuomioistuimista voimassa olevia säännöksiä.

6. Kiinteistönmuodostamislain 231 §:n 1 momentin mukaisesti muutosta toimituksessa tehtyyn ratkaisuun haetaan valittamalla maaoikeuteen. Lain 236 §:n 1 momentin 2 - 4 kohtien mukaan muutoksenhakukirjelmässä on mainittava miltä kohdin toimitukseen tai siinä tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Lain 256 §:n mukaisesti vastauksessa on ilmoitettava, myönnetäänkö vai vastustetaanko muutoksenhakua sekä ne perusteet, joilla muutoksenhakua vastustetaan. Asiaa ratkaistaessa huomioon otettavasta oikeudenkäyntiaineistosta on säädetty lain 268 §:ssä.

7. Oikeudenkäyntimenettelyyn maaoikeudessa sovelletaan, kun muuta ei kiinteistönmuodostamislaista johdu, myös oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 §:n 1 momenttia, jonka mukaan tuomioistuin ei saa tuomita muuta tai enempää kuin asianosainen on vaatinut.

Korkeimman oikeuden arviointi

8. ELY-keskus on valituksessaan maaoikeudessa yksilöinyt muutosvaatimuksensa kiinteistönmuodostamislain 236 §:ssä tarkoitetuin tavoin koskemaan tiettyä lunastustoimikunnan päätöksen kohteena ollutta aluetta. Asiaan osalliset maanomistajat ovat tyytyneet toimitusratkaisuun valittamatta siitä maaoikeuteen. Siten heillä ei ole sovellettavaksi tulevien kiinteistönmuodostamislain tai oikeudenkäymiskaaren säännösten perusteella ollut oikeutta vastauksissaan ELY-keskuksen muutoksenhakemukseen esittää toimitusratkaisua koskevia muutosvaatimuksia.

9. Maaoikeudella ei ole kiinteistönmuodostamislain tai oikeudenkäymiskaaren sovellettavaksi tuleviin säännöksiin perustuvaa oikeutta omasta aloitteestaan ottaa asiaa tutkittavakseen laajemmalti kuin siihen on haettu muutosta. Maaoikeuden tutkimisvalta on siten rajoittunut ELY-keskuksen valituksessa muutoksenhaun kohteeksi ilmoitettuun vaatimukseen. Muiden asianosaisten valitukseen antamissaan vastauksissa ilmoittamat seikat tai se seikka, että lunastuslupapäätöksestä on poikettu myös muilta osin kuin ELY-keskuksen valituksessa on viitattu, eivät mahdollista asian ottamista tutkittavaksi laajemmin. Nämä seikat eivät muodosta sellaista välttämätöntä asiayhteyttä, jonka vuoksi asia olisi arvioitavissa vain valituksen kohteen mukaista rajausta laajempana.

10. Maaoikeus on siten ylittänyt tutkimisvaltansa kumotessaan toimitusratkaisun muiltakin kuin ELY-keskuksen muutoksenhaun kohteena olleilta osin. Tämän vuoksi maaoikeuden tuomiota on muutettava.

Tuomiolauselma

Muutos maaoikeuden tuomioon:

Toimitusratkaisu kumotaan siltä osin kuin se koskee lunastuskohteen vahvistamista tilan X talouskeskuksen läheisyydessä sijaitsevan suolahdekkeen osalta tilojen X ja Z alueilla ja korvauksia tämän alueen osalta. Asia palautetaan tältä osin lunastustoimikunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Muilta osin maaoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Pekka Koponen, Tatu Leppänen, Kirsti Uusitalo, Mika Ilveskero ja Juha Mäkelä. Esittelijä Katri Nuuja.