Korkeimman oikeuden uusi työjärjestys voimaan

Korkeimman oikeuden (KKO) uudistettu työjärjestys on tullut voimaan 1.6.2022. Työjärjestyksessä annetaan määräyksiä lainkäyttöasioiden ja hallintoasioiden käsittelystä korkeimmassa oikeudessa.

Työjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on ollut kehittää työjärjestystä sekä lainkäytön että hallinnon osalta läpinäkyvämpään, tarkoituksenmukaisempaan ja nykyaikaisempaan suuntaan. Myös sähköisiin työtapoihin siirtyminen on otettu huomioon.

Lainkäytön osalta työjärjestykseen on kirjattu aiempaa yksityiskohtaisemmin asioiden jaon ja ratkaisukokoonpanojen muodostamisen perusteet sekä ratkaisukokoonpanon eri jäsenten tehtävät.

Hallinnon osalta täysistunnon tehtäviä on kevennetty laajentamalla kansliatoimikunnan päätösvaltaa. Työjärjestyksessä on myös tuotu näkyviin esittelijöiden ja kanslian yksikköjaot. Lähiesihenkilöiden roolia on vahvistettu.


Lisätiedot: Kansliapäällikkö Wilhelm Norrman, wilhelm.norrman(at)oikeus.fi, p. 02956 40110

Korkeimman oikeuden työjärjestys (335/2022)


Faktalaatikko:

  • Riippumattomien tuomioistuinten toimintaa ohjataan ulkopuolelta lähtökohtaisesti vain lailla.
  • Kukin tuomioistuin vahvistaa itselleen työjärjestyksen, jossa annetaan tarkempia määräyksiä tuomioistuimen toiminnan järjestämisestä.
  • Korkeimman oikeuden työjärjestyksen sisällöstä, vahvistamisesta ja julkaisemisesta säädöskokoelmassa säädetään korkeimmasta oikeudesta annetussa laissa (665/2005).
  • Korkeimman oikeuden täysistunto vahvistaa työjärjestyksen.
  • Työjärjestys julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.
  • KKO:n uusi työjärjestys on tullut voimaan 1.6.2022

Julkaistu 1.6.2022