Pretsedentlahendid

Ülemkohtu kõige tähtsamaks ülesandeks on pretsedentide loomine ehk prejuditsiaalküsimuste lahendamine kogu õiguskorra seisukohast tähtsates küsimustes ning muu õigusemõistmise suunamiseks. Pretsedentlahendeid antakse tavaliselt ainult sellistes asjades, milles seadused ja määrused ei anna õigusküsimusele selget vastust või need on sisult mitmeti tõlgendatavad. Aastas antakse umbes 100-150 pretsedentlahendit.

Soome õiguskorra kohaselt ei ole pretsedentlahend õiguslikult siduv. Ringkonnakohus või isegi alamkohus võib seda eirata näiteks asjaolude muutumise tõttu. Tegelikult järgitakse ülemkohtu pretsedentlahendeid, kui sama õigusküsimus kerkib esile pärast pretsedendi loomist menetletavas kohtuasjas. Ülemkohus võib ka ise võtta oma varasemast pretsedentlahendist erineva seisukoha, aga see eeldab ülemkohtus asja arutamist tugevdatud kolleegiumis (11 liiget) või plenaaristungil.

Ülemkohtu pretsedentlahendid saab tasuta lugeda FINLEX andmebaasist aadressil http://www.finlex.fi .

Kohtuasja prejuditsiaalsus ilmneb lahendi pealkirjast. Selles kirjeldatakse kokkuvõtvalt seda õigusküsimust, mille tõttu see on avaldatud. Prejuditsiaalsete asjade puhul tuleb seisukoht võtta ka muudes kui pealkirjas märgitud õigusküsimustes. Need on aga siiski "tavalised" seisukohavõtud ja seega kõrvutatavad sellise ülemkohtu lahendi seisukohavõttudega, mida ei avaldata pretsedentlahendina. Pretsedentlahendiga mõjutatakse kohtukorra arenemist. Sellega püütakse mõjutada kohtupraktika ühtlust ehk seda, et kohtuasutused riigi eri osades tõlgendavad seadust samamoodi ja rakendavad õiguspõhimõtteid ühesuguse kaalumise ja arutamise põhjal. Pretsedentlahendeid kasutatakse näiteks õiguskirjanduses õiguskorra sisu analüüsimisel.

 
Julkaistu 22.4.2016