HD:2019:101

Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl

Diarienummer: R2018/864
Liggare: 1898
Givet: 7.11.2019 ECLI:FI:KKO:2019:101

A hade tillägnat sig varor i X Ab:s affär. X Ab:s köpman B hade på bolagets Facebooksida lagt ut en video och en bild på A i affären och skrivit en uppdatering som kunde läsas av alla som använder Facebook. Enligt den har den person som syns på bilden och på videon glömt att betala när han handlade i affären och händelsen har polisanmälts. C hade på sitt eget företags Facebooksida delat den video och bild samt uppdatering som B lagt ut.

Tingsrätten tillräknade B och C spridande av information som kränker privatlivet, men avstod från att döma dem till straff och jämkade deras skadeståndsskyldighet bl.a. på grund av A:s egen medverkan. Hovrätten beviljade inte A tillstånd till fortsatt handläggning.

Av de skäl som närmare framgår av avgörandet ansåg Högsta domstolen att hovrätten borde ha beviljat A tillstånd till fortsatt handläggning av ändringsskäl.

 
Publicerad 7.11.2019