HD:2019:66

Samarbete i kommuner
Permittering
Gottgörelse

Diarienummer: S2017/790
Liggare: 1297
Givet: 9.8.2019 ECLI:FI:KKO:2019:66

En stad hade hösten 2013 fört samarbetsförhandlingar med sina arbetstagare om de sparmål angående personalutgifterna som förutsattes i budgetförslaget. Efter avslutade förhandlingar hade stadsfullmäktige i december 2013 beslutat att sparmålet genomförs så att hela personalen permitteras. Staden hade därefter på våren 2014 fört samarbetsförhandlingar med sina arbetstagare om hur permitteringen skulle genomföras.

Högsta domstolen ansåg att staden redan före stadsfullmäktiges beslut i december 2013 borde ha fört sådana samarbetsförhandlingar som krävs när personalnedskärning övervägs. Eftersom staden inte hade förfarit på det sättet, hade staden i egenskap av arbetsgivare försummat sin samarbetsskyldighet och staden ålades att betala gottgörelse till de permitterade arbetstagarna.

L om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 4 § 1 mom 4 punkten, 4 § 2 mom, 21 §

 
Publicerad 9.8.2019