HD:2019:65

Rättegångskostnader

Diarienummer: S2017/72
Liggare: 1282
Givet: 7.8.2019 ECLI:FI:KKO:2019:65

En arbetstagares käromål mot arbetsgivaren angående fordringar som grundade sig på anställningen hade godkänts. Målet var på det sätt som avses i 21 kap. 8 a § rättegångsbalken rättsligt så oklart att arbetsgivaren hade haft grundad anledning till rättegång. Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att arbetsgivaren dock delvis skulle ersätta arbetstagaren för rättegångskostnaderna.

RB 21 kap 8 a §

 
Publicerad 7.8.2019