HD:2019:62

Rättegångsförfarandet - Tillstånd till fortsatt handläggning - Ändringsskäl - Prejudikatsskäl
Försäkringsgivarens regressrätt
Skadestånd

Diarienummer: S2018/73
Liggare: 1219
Givet: 2.7.2019 ECLI:FI:KKO:2019:62

En allvarlig eldsvåda hade börjat i en fritös i en restaurang i en byggnad som ägdes av ett fastighetsaktiebolag och elden hade spritt sig till ventilationskanalen och via den till byggnadens vindsvåning. Ett försäkringsbolag hade betalat försäkringsersättningar för brandskadorna till fyra bolag och en privatperson. Försäkringsbolaget yrkade i sitt käromål med stöd av sin regressrätt ersättningar av fastighetsbolaget samt av den entreprenör och dennes underentreprenör som hade gjort ändringsarbeten på den s.k. fettkanalen. Tingsrätten förkastade käromålet. Hovrätten beviljade inte tillstånd till fortsatt handläggning.

Högsta domstolen konstaterade att det var fråga om ett bevisningsmässigt omfattande tvistemål av betydande intresse och att det i avgörandet hade krävts ställningstagande till sådana komplicerade rättsfrågor angående ansvarsförhållandena om vars tolkning det inte fanns etablerad rättspraxis. Hovrätten borde ha beviljat tillstånd till fortsatt handläggning av såväl ändrings- som prejudikatsskäl.

RB 25 a kap 11 §

 
Publicerad 2.7.2019