HD:2019:60

Konkurs - Återvinning till konkursbo
Jämkning av återbäringsskyldighet

Diarienummer: S2017/741
Liggare: 1139
Givet: 24.6.2019 ECLI:FI:KKO:2019:60

En kvittning av A:s löneförskott återbars i ett bolags konkurs till den del lönen ansågs ha stått i uppenbart missförhållande till det arbete som utförts för bolaget. Hovrätten ansåg att A:s ekonomiska situation och strävan att sköta bolagets förpliktelser talade för en jämkning av A:s återbäringsskyldighet och undanröjde helt och hållet A:s återbäringsskyldighet.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att det inte fanns sådana vägande skäl för jämkning som avses i 22 § lagen om återvinning till konkursbo.

ÅtervinningsL 22 §

 
Publicerad 24.6.2019