HD:2019:58

Konkurrens - Förbjuden konkurrensbegränsning
Skadestånd - Fördelning av skadeståndsansvaret
Preskription av skuld - Verkningarna av preskription

Diarienummer: S2016/956
Liggare: 1114
Givet: 18.6.2019 ECLI:FI:KKO:2019:58

X Ab, Y Ab och Z Ab hade medverkat i en kartell inom asfaltbranschen och inom ramen för den deltagit i ett anbudsförfarande angående vissa asfaltentreprenader. Y Ab hade ingått ett överprissatt avtal med en stad. Avtalet hade orsakat staden skada och de tre bolagen skulle ha varit solidariskt ansvariga för att ersätta den. Staden hade dock försummat att avbryta preskriptionen av skadeståndsskulden så att skulden för Y Ab:s och Z Ab:s vidkommande hade preskriberats. Högsta domstolen ansåg att gäldenärernas solidariska ansvar för skadeståndsskulden hade upplösts till följd av detta och att X Ab:s skadeståndsansvar hade begränsats till ett belopp som motsvarade bolagets egen andel. Se KKO:2019:57

PreskriptionsL 19 § 2 mom

 
Publicerad 18.6.2019