HD:2019:54

Sexualbrott - Grovt sexuellt utnyttjande av barn
Rättegångsförfarandet - Bevisning - Bevisvärdering

Diarienummer: R2017/524
Liggare: 1071
Givet: 13.6.2019 ECLI:FI:KKO:2019:54

Målsäganden hade som 16-åring sökt psykiatrisk vård och börjat minnas sexuellt utnyttjande som hade skett medan hon var 5–11 år gammal samt sedermera gjort polisanmälan. Enligt åtalet hade svaranden gjort sig skyldig till grovt sexuellt utnyttjande av barn då han upprepade gånger hade haft samlag med den 5–11-åriga målsäganden. Hovrätten tillräknade svaranden förfarandet och dömde denne till 4 års fängelse. Av de skäl som framgår närmare av avgörandet ansåg Högsta domstolen att det hade funnits rimligt tvivel om att svaranden var skyldig till utnyttjandebrott och förkastade åtalet. (Omröstn.) Se KKO:2013:96 KKO:2013:97 KKO:2014:48

SL 20 kap 7 §
SL 20 kap 6 § (563/1998)
SL 20 kap 3 § (16/1971)
RB 17 kap 1 § 2 mom
RB 17 kap 3 §

 
Publicerad 13.6.2019