HD:2019:43

Yrkessjukdom
Olycksfallsersättning - Orsakssamband

Diarienummer: VA2017/11
Liggare: 792
Givet: 15.5.2019 ECLI:FI:KKO:2019:43

A hade arbetat i lokaler där fuktskador hade konstaterats. Av de skäl som framgår av Högsta domstolens avgörande ansågs att den astma som A konstaterats lida av sannolikt inte huvudsakligen hade orsakats av exponering för fuktskademikrober på arbetsplatsen. A hade således inte rätt att på grund av astman få ersättning för yrkessjukdom.

 
Publicerad 15.5.2019