HD:2019:38

Fastighetsaktiebolag – Tagande av lägenhet i bolagets besittning

Diarienummer: S2017/339
Liggare: 646
Givet: 17.4.2019 ECLI:FI:KKO:2019:38

Enligt ett fastighetsaktiebolags bolagsordning var användningsändamålet för lägenheten A samlingslokal och för lägenheten I butik. Fastighetsaktiebolaget hade ansökt om bygglov för att ändra lägenheten A:s användningsändamål till försäljningsutställningslokal. En förening som ägde aktierna som berättigade till lägenheterna hade i enlighet med det ansökta bygglovet slagit ihop lägenheterna till ett enda utrymme och hyrt ut dem till en hobbytillbehörsaffär som var verksam i utrymmena. Fastighetsaktiebolagets bolagsstämma beslöt att ta lägenheten A i bolagets besittning på grund av att den användes i strid med bolagsordningen. Föreningen yrkade i sitt käromål att bolagsstämmans beslut skulle ogiltigförklaras.

Av de skäl som framgår av domen ansåg Högsta domstolen att aktielägenheten hade använts väsentligen i strid med det användningsändamål som angavs i bolagsordningen. Högsta domstolen ansåg dock att förseelsen som helhet bedömd var av ringa betydelse. Eftersom villkoren enligt fastighetsaktiebolagets bolagsordning för att ta lägenheten i bolagets besittning inte uppfylldes, förklarades bolagsstämmans beslut ogiltigt. (Omröstn.) Se KKO:2017:22 KKO:1992:9

 
Publicerad 18.4.2019