HD:2019:37

Återlämnande av barn - Bosättning - Samtycke -
Haagkonventionen - Bryssel IIa -förordningen

Diarienummer: S2019/98
Liggare: 645
Givet: 17.4.2019 ECLI:FI:KKO:2019:37

A och B samt deras barn, som var i föräldrarnas gemensamma vårdnad, hade på grund av B:s arbetskommendering bott tillsammans i Belgien från våren 2016. När barnet var fem år gammalt, tog B:s arbete slut och familjen reste tillsammans till Finland 1.10.2018. A yrkade att barnet skulle förordnas att återlämnas till Belgien. Fråga om barnet var bosatt i Belgien eller i Finland. Dessutom fråga om A hade samtyckt till att barnet flyttade till Finland. (Omröstn.)

Haagkonventionen artikel 3 och 12
Bryssel IIa -förordningen artikel 2.11 och 11
L ang. vårdnad om barn och umgängesrätt 30 §, 32 § 2 mom

 
Publicerad 18.4.2019