HD:2019:36

Sekretessbrott
Tvångsmedel – Teleavlysning – Överskottsinformation
Bevisning – Förbud mot att utnyttja bevisning

Diarienummer: R2017/254
Liggare: 637
Givet: 15.4.2019 ECLI:FI:KKO2019:36

Åklagaren hade till stöd för ett åtal angående sekretessbrott som bevis lagt fram en teleavlyssningsupptagning som innehöll sådan överskottsinformation som avses i tvångsmedelslagen och den för sekretessbrottet misstänktes avslutande utsaga under förundersökningen, i vilken det hade redogjorts för uppgifter som framgick av det bandade telefonsamtalet. Av de skäl som nämns i Högsta domstolens avgörande belades teleavlyssningsupptagningen och den avslutande utsagan med utnyttjandeförbud. (Omröstn.)

TvångsmedelsL 10 kap 55 §
TvångsmedelsL 10 kap 56 §
RB 17 kap 25 §
SL 38 kap 1 §
SL 38 kap 2 §

 
Publicerad 15.4.2019