HD:2019:35

Arbetsavtal – Arbetslön – Hinder för arbete
Diskriminering
Diskrimineringslagen – Gottgörelse

Diarienummer: S2018/36
Liggare: 617
Givet: 12.4.2019 ECLI:FI:KKO:2019:35

Ett fackförbund hade utlyst ett introduktionsförbud för branschen, enligt vilket hyrda arbetstagare inte introducerades eller utbildades för arbetsuppgifter. En arbetstagare som omfattades av arbetskonflikten hade på grund av introduktionsförbudet under två dagar vägrat utföra introduktionsuppgifter som arbetsgivaren gav henne, men hade sagt sig stå till förfogande för sina sedvanliga sorterings- och distributionsuppgifter. Arbetsgivaren hade båda dagarna skickat hem arbetstagaren och inte betalat lön till henne för timmarna under resten av dagen. Arbetstagaren yrkade i sitt käromål att arbetstagaren skulle åläggas att betala full lön för timmarna i fråga samt gottgörelse enligt diskrimineringslagen för diskriminering på grund av fackföreningsverksamhet.

Högsta domstolen ansåg att eftersom arbetstagaren på grund av arbetskonflikten hade vägrat utföra det introduktionsarbete som anvisats henne var arbetsgivaren inte skyldig att acceptera en sådan arbetsprestation av henne som hade omfattat enbart sorterings- och distributionsarbete. Eftersom arbetet inte hade förhindrats av en orsak beroende av arbetsgivaren utan på grund av arbetskonflikten, var arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid det förelåg hinder för arbetet. Arbetsgivaren hade inte genom sitt förfarande diskriminerat arbetstagaren på grund av deltagande i fackföreningsverksamhet. (Omröstn.)

ArbetsavtalsL 2 kap 12 § 1 mom
DiskrimineringsL 8 § 1 mom
DiskrimineringsL 10 §

 
Publicerad 12.4.2019