HD:2019:23

Tvångsmedel – Genomsökning – Husrannsakan – Platsgenomsökning
Rättegångsförfarandet – Avvisande av talan

Diarienummer: R2017/851
Liggare: 383
Givet: 8.3.2019 ECLI:FI:KKO:2019:23

Platsgenomsökning hade företagits i en bil som A hade framfört. Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att A inte hade haft rätt till domstolsprövning av platsgenomsökningen.

TvångsmedelsL 8 kap 18 § 1 mom

 
Publicerad 8.3.2019