HD:2019:11

Advokat - Tillsyn - Disciplinär påföljd
Rättegångsförfarandet - Huvudförhandling i hovrätt

Diarienummer: R2017/788
Liggare: 174
Givet: 7.2.2019

En advokat hade varit ombud för klagandena i ett tvistemål som gällde renovering av deras bostadslägenhet. Den tillsynsnämnd som finns i samband med Finlands Advokatförbund hade i en arvodestvist rekommenderat att advokatens arvode skulle sänkas. Tillsynsnämnden hade samma dag i sitt avgörande i ett tillsynsärende, med stöd av avgörandet i arvodestvisten, ansett att advokaten hade förfarit i strid med god advokatsed när han hade fakturerat sina huvudmän väsentligen mer än vad som kunde anses skäligt i saken.

Högsta domstolen ansåg att tillsynsnämnden hade handlat inom ramen för sin prövningsrätt när den hade tilldelat advokaten en varning på grund av den oskäliga faktureringen.

Fråga även om omfattningen av hovrättens utredningsskyldighet i tillsynsärenden och skyldighet att hålla muntlig förhandling.

 
Publicerad 7.2.2019