HD:2019:1

Domstols behörighet - Domstols- eller förvaltningstvistemål

Diarienummer: S2018/88
Liggare: 3
Givet: 9.1.2019 ECLI:FI:KKO:2019:1

Staten yrkade ersättning av en stad för skada som hade orsakats av att ett uppdragsavtal mellan staden och regionförvaltningsverket om tillhandahållande av ekonomi- och skuldrådgivningstjänster hade hävts. Allmän domstol var behörig att pröva statens käromål mot staden. Se KKO:2008:36

 
Publicerad 9.1.2019