HD:2018:82

Fastighetsförrättning
Fastighetsbildningslagen - Servitut
Sakägare

Diarienummer: M2017/62
Liggare: 2335
Givet: 7.12.2018 ECLI:FI:KKO:2018:82

Vid en servitutsförrättning hade stiftats servitut för fordons- och båtplats samt brygga. A som ägde en fastighet som angränsade till servitutsområdet hade inte informerats om förrättningen. Jorddomstolen hade efter A:s klagan på grund av domvilla upphävt förrättningsbeslutet.

Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att A var sakägare vid servitutsförrättningen. Jorddomstolens beslut ändrades inte.

FBL 17 § 1 mom

 
Publicerad 7.12.2018