HD:2018:81

Privatlivets skydd - Spridande av information som kränker privatlivet
Yttrandefrihet

Diarienummer: R2017/701
Liggare: 2314
Givet: 4.12.2018 ECLI:FI:KKO:2018:81

A hade videobandat händelser i samband med verkställigheten av omhändertagandet av hans två minderåriga barn. B hade på begäran av A publicerat videon på Internet så att barnen kunde kännas igen även om deras ansikten hade grumlats. Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att publiceringen av videon hade samband med en fråga som var av vikt från allmän synpunkt, men att den tydligt överskred det som kan anses som godtagbart. Publiceringen av videon berättigades inte heller av att vårdnadshavarna hade samtyckt till den. A och B ansågs ha gjort sig skyldiga till spridande av information som kränker privatlivet.

SL 24 kap 8 § 1 mom
SL 24 kap 8 § 3 mom
Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 8 art, 10 art

 
Publicerad 4.12.2018