HD:2018:79

Transportavtal - Lufttransport
Skadestånd

Diarienummer: S2014/390
Liggare: 2275
Givet: 28.11.2018 ECLI:FI:KKO:2018:79

En flygpassagerare hade samma dag som flyget ankom per telefon gjort en anmälan till flygbolaget om att föremål i hennes kappsäck hade försvunnit. En representant för flygbolaget hade registrerat anmälan i bolagets elektroniska datasystem. För ansökan om försäkringsersättning hade flygbolaget på begäran av passageraren sänt ett skriftligt intyg till henne om den anmälan som hade gjorts till flygbolaget.

Försäkringsbolaget hade ersatt passageraren för skadan på bagaget och väckte talan mot flygbolaget och yrkade på ersättning för skadan. Flygbolaget bestred yrkandet och ansåg att skadan inte hade reklamerats skriftligen inom tidsfristen på sju dagar enligt artikel 31 i Montrealkonventionen, som gäller lufttransporter. Högsta domstolen ansåg av de skäl som framgår av domen att passageraren inte hade förlorat sin talerätt gentemot transportören.

Montrealkonventionen 31 art

 
Publicerad 28.11.2018