KKO:2017:85

Upphovsrätt
Skydd för privatlivet
Rättegångsförfarandet - Preklusion

Diarienummer: S2016/899
Liggare: 2449
Givet: 8.12.2017

Filmverk hade utan upphovsrättsinnehavarens samtycke gjorts tillgängliga för allmänheten genom fildelning på nätverket BitTorrent. Innehavaren av de finska upphovsrättigheterna till filmverken yrkade att marknadsdomstolen med stöd av 60 a § upphovsrättslagen skulle ge ett föreläggande om att kontaktuppgifterna skulle lämnas ut angående dem som hade använt och beställt ett teleföretags teleanslutningar vid tidpunkter som preciserades i ansökan så att upphovsrättskränkningarna skulle kunna utredas och anspråk riktas mot dem som gjort en kränkning. Sökanden hade inte preciserat vilka av de uppgifter som teleföretaget lagrat med stöd av informationssamhällsbalken som avsågs i ansökan. Marknadsdomstolen gav ett föreläggande om att teleföretaget skulle ge de uppgifter som hade begärts.

Av de skäl som framgår av avgörandet ansåg Högsta domstolen att de uppgifter som lämnades ut inte skulle omfatta sådana kontaktuppgifter som teleföretaget lagrade uteslutande för myndigheternas behov med stöd av 157 § informationssamhällsbalken. Fråga även om preklusion i Högsta domstolen.

UpphovsrättsL 60 a §
InformationssamhällsB 137 §
InformationssamhällsB 157 §
InformationssamhällsB 322 §

 
Publicerad 8.12.2017