HD:2016:28

Preskription av skuld - Preskription av skadeståndsskuld
Skadestånd - Offentligt samfunds skadeståndsansvar
Europeiska unionens regelverk

Diarienummer: S2015/88
Liggare: 1011
Givet: 3.5.2016

A hade år 2003 tagit in en begagnad personbil till Finland. Utöver bilskatten hade en särskild mervärdesskatt på bilskatten påförts 7.4.2004 genom ett bilbeskattningsbeslut. A yrkade 17.3.2011 skadestånd av staten och ansåg att staten genom att bära upp skatten i fråga hade brutit mot Europeiska unionens regelverk. Av de skäl som anges i avgörandet ansåg Högsta domstolen att preskriptionstiden för skadeståndsskulden hade börjat löpa när EU-domstolen gav sin dom 19.3.2009, i vilken det konstaterades att Finland hade brutit mot förbudet mot diskriminerande beskattning genom att behålla rätten att dra av den särskilda skatten från mervärdesskatten.

 
Publicerad 3.5.2016