HD:2016:25

Misshandel - Grov misshandel
Villfarelse - Villfarelse om en ansvarsfriande omständighet

Diarienummer: R2014/211
Liggare: 0768
Givet: 31.3.2016

A hade utan den andra vårdnadshavarens samtycke låtit utföra omskärelse av sin son av kulturella skäl. På de grunder som framgår av domen ansåg Högsta domstolen att A:s förfarande var straffbart såsom misshandel. Eftersom den läkare som hade utfört ingreppet hade haft fog för uppfattningen att båda föräldrarna hade gett samtycke till ingreppet och att han var berättigad att utföra operationen, förkastades åtalet mot honom för misshandel. Se KKO:2008:93 KKO:2016:24

SL 21 kap 5 §
SL 4 kap 3 §

 
Publicerad 31.3.2016