HD:2014:96

Rättegångskostnader
Vårdnad om barn och umgängesrätt

Diarienummer: S2013/369
Liggare: 2613
Givet: 15.12.2014

A och B hade haft en tvist angående vårdnad om barn och umgängesrätt. A hade förlorat målet i tingsrätten. Hon hade även förlorat sitt överklagande i hovrätten.

Med beaktande av hur målet hade avgjorts i förhållande till parternas yrkanden och grunderna för dem, ansåg Högsta domstolen att det fanns i 21 kap. 2 § rättegångsbalken avsedda särskilda skäl att ålägga A att ersätta B för dennes rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten.

RB 21 kap 2 §

 
Publicerad 15.12.2014