HD:2014:58

Tvångsmedel - Husrannsakan
Rättegångsförfarandet - Avvisande av talan

Diarienummer: R2012/960
Liggare: 1624
Givet: 27.8.2014

Fråga om bedömning av tröskeln för "skäl att misstänka" brott såsom förutsättning för husrannsakan och om betydelsen av proportionalitetsprincipen vid bedömningen av om man förfarit på ett sakligt sätt vid en husrannsakan på grund av misstanke om straffbart bruk av narkotika. Fråga även om prövning av ett yrkande på ersättning för skada som orsakats genom husrannsakan.

TvångsmedelsL 5 kap 1 § 1 mom (646/2003)
TvångsmedelsL 5 kap 5 § 1 mom (450/1987)
TvångsmedelsL 5 kap 7 a § (871/2011)
TvångsmedelsL 7 kap 1 a § (402/1995)

 
Publicerad 27.8.2014