HD:2014:57

Tvångsmedel - Husrannsakan
Rättegångsförfarandet - Avvisande av talan

Diarienummer: R2012/611
Liggare: 1623
Givet: 27.8.2014

Fråga om bedömning av tröskeln för "skäl att misstänka" brott såsom förutsättning för husrannsakan och om man förfarit på ett sakligt sätt vid en husrannsakan nattetid på grund av misstanke om straffbart bruk av narkotika. Fråga även om prövning av ett yrkande på ersättning för skada som orsakats genom husrannsakan.

TvångsmedelsL 5 kap 1 § 1 mom (646/2003)
TvångsmedelsL 5 kap 5 § (450/1987)
TvångsmedelsL 5 kap 7 a § (871/2011)
TvångsmedelsL 7 kap 1 a § (402/1995)

 
Publicerad 27.8.2014