EU-domstolens förhandsavgöranden

Ibland kan det visa sig vara oklart hur EU-rätten ska tolkas med avseende på ett ärende som handläggs och då måste man begära EU-domstolens förhandsavgörande i ärendet. EU-domstolen är behörig att meddela förhandsavgöranden om tolkningen av grundfördragen och om giltigheten och tolkningen av rättsakter som något av unionens institutioner utfärdat.

Det är alltid den sammansättning som handlägger ärendet som bestämmer om förhandsavgörande ska begäras.

En förteckning över de ärenden i vilka Högsta domstolen begärt förhandsavgörande av EU-domstolen finner man på den finskspråkiga sidan: Ennakkoratkaisupyynnöt Euroopan unionin tuomioistuimelle.


 
Publicerad 21.12.2017