HD:2020:65

Sambon B hade köpt halva delen av en fastighet som sambon A sedan tidigare ägde till hälften och där det fanns ett egnahemshus i vilket samborna bodde. A och B hade tillsammans tagit ett banklån, som huvudsakligen hade använts för att betala köpeskillingen för den fastighetsdel B hade köpt och husets reparationskostnader. Till den del A hade betalat den låneandel som använts till godo för B ansåg Högsta domstolen att förutsättningarna för gottgörelse enligt 8 § lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll uppfylldes och B ålades att utge gottgörelse åt A. Fråga även om förutsättningarna för jämkning av gottgörelsen samt om skiftesmannens arvode.

L om upplösning av sambors gemensamma hushåll 7 § 2 mom, 8 §