Jägaren som sköt en älghona med kalv befriades från straff

Publicerad 9.5.2019

Högsta domstolen (HD) har förkastat åtalet för jaktförseelse och befriat den jägare som sköt en älghona med en kalv från bötesstraff och från att betala jaktlicensavgift.

Jägaren hade i samband med lovlig älgjakt i november 2015 i Kauhava av oaktsamhet skjutit en älghona som åtföljdes av en kalv. Enligt jaktförordningens bestämmelse som var gällande vid gärningstidpunkten var en älghona som åtföljdes av en kalv alltid fridlyst. Efter gärningen, men före meddelandet av tingsrättens dom ändrades bestämmelsen så att en älghona som åtföljdes av en kalv inte var fridlyst under den egentliga älgjaktsperioden som varar från den andra lördagen i oktober till slutet av året.

Södra Österbottens tingsrätt och Vasa hovrätt hade dömt jägaren för jaktförseelse i enlighet med bestämmelsen som var gällande vid gärningstidpunkten. HD ansåg att den nya bestämmelsen visade att inställningen till gärningens straffbarhet hade förändrats och att man i enlighet med den lindrigare lagens princip skulle tillämpa bestämmelsen som var gällande vid tidpunkten för meddelandet av domen enligt vilken jägarens förfarande inte var straffbart.

Ytterligare uppgifter: Föredragande Jenny Öberg, tfn. 02956 40129, jenny.oberg(at)oikeus.fi

Ärendets diarienummer i HD: R2018/313