Besvärstillstånd beviljades inte i ärendet som gäller skjutolyckan i Syndalen

Publicerad 28.5.2019

Högsta domstolen (HD) har i ärendet som gällde skjutolyckan i Syndalen i Hangö avslagit de ansökningar om besvärstillstånd som lämnats in av den premiärlöjtnant som ledde skjutövningen samt av den båtsman som fungerade som övervakare av eldverksamheten. Helsingfors hovrätts dom står således fast.

Marinens reservofficerskurs hade anordnat en skjutövning i Syndalen i december 2015. Till följd av en olycka som inträffade vid en mörkerskjutning i samband med övningen avled en av kursens officerselever.

Hovrätten dömde premiärlöjtnanten till ett villkorligt fängelsestraff och båtsmannen till ett bötesstraff för tjänstgöringsbrott och dödsvållande. Enligt hovrätten hade premiärlöjtnanten underlåtit att se till att beväringarna övade tillräckligt innan de övergick till skjutning med skarp ammunition i mörker. Båtsmannen hade å sin sida för tidigt gett tillstånd till att man övergick till skjutning med skarp ammunition. Bägges förfarande ansågs vara uppsåtligt.

Mer information: Föredragande Paula Jutila, tlf. 02956 40031, paula.jutila(at)oikeus.fi

Avgörandets diarienummer i HD: R2019/138