Högsta domstolen publicerade årsberättelsen för 2018

Publicerad 30.4.2019

Högsta domstolen (HD) firade ifjol sitt 100-årsjubileum. Jubileumsåret till ära ordnades flera evenemang för olika aktörer inom rättsvården, för den stora allmänheten och personalen vid domstolen. Årsberättelsen, som publicerades i april, innehåller utöver andra översikter och statistiska uppgifter även en beskrivning av jubileumsårets händelser.

En minskning i antalet ärenden

Enligt årsberättelsen inkom år 2018 sammanlagt 2 055 ärenden till HD, vilket var cirka tio procent färre än året innan (2 303 ärenden). Under verksamhetsåret avgjordes 2 395 ärenden vid HD, vilket var ungefär lika många som föregående år. HD avgjorde således 340 ärenden mer än vad som inkom under samma tid, och publicerade 92 prejudikat.

Största delen av de ärenden som behandlades vid HD utgjordes av ansökningar om besvärstillstånd. Under verksamhetsåret inkom 1 847 sådana ansökningar. Ganska exakt hälften av dem gällde brottmål. Besvärstillstånd beviljades 117, dvs. cirka tio procent färre än genomsnittet under 2010-talet. Antalet beviljade besvärstillstånd motsvarade således 6,3 procent av antalet inkomna ansökningar om besvärstillstånd.

Som ansökningar om extraordinärt ändringssökande, som till största delen gällde klagan på grund av domvilla eller ansökan om återbrytande av en dom, registrerades 176 ärenden och långt över 200 ärenden avgjordes. Med anledning av ansökningar om benådning gavs sju utlåtanden.

Handläggningstiderna förkortades

Under sitt 100-årsjubileumsår lyckades HD uppnå målet att påskynda behandlingen av ärenden. Den genomsnittliga behandlingstiden för samtliga avgjorda ärenden förkortades under verksamhetsåret från sex månader till 5,6 månader. Behandlingstiden förkortades också för sådana ansökningar om besvärstillstånd som förkastades, från 5,1 månader året innan till 4,3 månader. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningsärenden var cirka nio månader 2018.

I de fall där besvärstillstånd beviljades och besvärsärendet togs till prövning var den totala behandlingstiden i genomsnitt 18,7 månader, alltså lite längre än förra året (18,5 mån. för de besvärsärenden som avgjordes 2017).

Mer information: Kanslichef Tommi Vuorialho, tlf. 02956 40110, tommi.vuorialho@oikeus.fi

Bilaga