HD avslog löne- och gottgörelsekraven från Posti Ab:s arbetstagare som vägrat utföra introduktionsarbete

Publicerad 12.4.2019

Högsta domstolen (HD) har upphävt Åbo hovrätts dom, som gällde en tvist mellan Posti Ab och en arbetstagare om skyldigheten att betala lön under en partiell stridsåtgärd.

HD förkastade arbetstagarens talan och friade Posti från betalningsskyldigheten gentemot arbetstagaren.

Ärendet gällde en situation där Posti hade värvat hyrda arbetstagare till sina verksamhetsställen och Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry hade förklarat introduktionsförbud som en stridsåtgärd.

Arbetstagaren som omfattades av stridsåtgärden hade två dagar vägrat att introducera en hyrd arbetstagare, men meddelat att hen stod till förfogande för sina normala sorterings- och utdelningsuppgifter. Posti hade skickat hem arbetstagaren bägge dagarna och inte betalat lön för de återstående timmarna under dagen.

I tings- och hovrätten yrkade arbetstagaren att Posti skulle betala den lön som innehållits för arbetsdagarna och dessutom gottgörelse för diskriminerande förfarande. Enligt arbetstagaren skulle Posti inte ha fått förutsätta att hen skulle utföra arbete som omfattades av en stridsåtgärd, utan borde ha tillåtit normalt sorterings- och utdelningsarbete utan introduktionsarbete. Bägge rättsinstanserna dömde Posti att betala arbetsgivaren den uteblivna lönen. Domstolarna ansåg också att Posti gjort sig skyldig till diskriminering när arbetstagaren hindrades att utföra sitt arbete.

Enligt HD hade Posti haft rätt att anvisa arbetstagaren introduktionsarbete enligt arbetsavtalet och bestämma på vilket sätt arbetet skulle utföras. Posti var inte skyldig att godkänna en sådan arbetsprestation från arbetstagarens sida som skulle ha omfattat endast sorterings- och utdelningsarbete. Eftersom arbetet inte hade förhindrats av en orsak som berodde på arbetsgivaren, var Posti inte skyldig att betala lön och det hade inte varit diskriminerande att innehålla lönen. HD röstade om avgörandet.

Mer information: Föredragande Mia Hoffrén, tfn 02956 40061, mia.hoffren(at)oikeus.fi

Avgörandet (12.4.2019, dnr S2018/36, på finska) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Se även: HD 2019:35