Föreningars besvär över bortglömt testamente förkastades

Publicerad 20.3.2019

Högsta domstolen (HD) har förkastat två allmännyttiga föreningars besvär som gällde ett testamente upprättat av en äldre kvinna som bott i huvudstadsregionen.

Ärendet gällde ett universaltestamente som kvinnan upprättat 1980 till förmån för sin syster. I testamentet ingick ett förordnande enligt vilket kvinnans egendom skulle tillfalla föreningarna, om systern skulle avlida innan henne. Senare glömde kvinnan att hon upprättat testamentet. År 2004 upprättade hon tillsammans med sin syster ett nytt inbördes universaltestamente. Det innehöll inga förordnanden om andra testamentstagare eller det 1980 upprättade testamentets giltighet.

Systern avled först. Efter att kvinnan som upprättat testamentet avlidit yrkade föreningarna att det skulle fastställas att förordnandet till deras förmån i testamentet från 1980 fortfarande gäller. HD förkastade yrkandet. Enligt HD framgick kvinnans vilja av det universaltestament som upprättades 2004 och som gällde hela hennes egendom. Föreningarna nämndes inte i testamentet. Det tidigare testamentet hade således återkallats genom det nya testamentet. Hovrätten hade tidigare kommit fram till samma slutresultat. Tingsrätten hade däremot godkänt föreningarnas yrkande.

HD röstade om avgörandet. En av de fem ledamöterna i sammansättningen godkände föreningarnas yrkande.


Mer information: föredragande Tiina Väisänen, tfn 02956 40075, tiina.vaisanen(at)oikeus.fi.

Avgörandet (S2018/217, på finska) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

HD 2019:27