HD beviljade Nordiska motståndsrörelsen besvärstillstånd och förbjöd tillfälligt dess verksamhet

Publicerad 28.3.2019

Högsta domstolen (HD) har beviljat Nordiska motståndsrörelsen (NMR) besvärstillstånd i ett ärende som gäller upplösning av NMR. Samtidigt beslutade HD att NMR:s verksamhet tillfälligt förbjuds och att dess verksamhet ska upphöra tills HD har avgjort ärendet slutligt. Polisstyrelsen krävde att HD skulle utfärda tillfälligt verksamhetsförbud.

Enligt Polisstyrelsen finns det förutsättningar att upplösa NMR, eftersom föreningen utövar verksamhet som väsentligt strider mot lag och god sed bland annat genom att sprida hatretorik om invandrare, sexuella minoriteter och judar, ifrågasätta förintelsen och glorifiera fascister samt godkänna våld som inträffat i föreningens verksamhet. NMR har bestridit Polisstyrelsens påståenden. NMR anser själv att man handlar inom yttrande- och föreningsfrihetens gränser.

Tingsrätten och hovrätten har tidigare godkänt Polisstyrelsen krav och förklarat NMR upplöst.

HD meddelar sitt slutliga avgörande senare. Den genomsnittliga behandlingstiden för besvärsärenden i HD är ungefär ett år efter det att besvärstillstånd beviljats.


Mer information: föredragande Tiina Väisänen, tfn 02956 40075, tiina.vaisanen(at)oikeus.fi.

Avgörandena (28.3.2019, S2018/698, på finska) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi