Inget hinder för ikraftträdandet av landskapslagarna om kommunstrukturen på Åland

Publicerad 5.3.2019

Högsta domstolen (HD) har idag gett ett utlåtande till republikens president över landskapslagarna om kommunstrukturen på Åland. HD anser att landskapslagarna med undantag för en paragraf som närmast är av teknisk natur har utfärdats inom ramen för den lagstiftningsbehörighet som hör till landskapet Åland.

Syftet med den i november 2018 antagna landskapslagen om en reform av kommunstrukturen är att genomföra reformen av kommunstrukturen på Åland så att landskapet senast 1.1.2022 består förutom av Mariehamn av tre kommuner. Landskapslagen innehåller bestämmelser om vilka nuvarande kommuner som ska bilda de nya kommunerna samt om förfarande och tidtabell för processen. I sitt utlåtande konstaterar HD att kommunindelningen enligt självstyrelselagen för Åland hänförs till landskapets lagstiftningsbehörighet. Enligt HD:s bedömning strider landskapslagen inte heller mot bestämmelserna om kommunal självstyrelse och administrativa indelningar i Finlands grundlag.

HD:s utlåtande är en del av den i självstyrelselagen stadgade lagstiftningskontrollen. Enligt självstyrelselagen kan republikens president, efter att HD:s utlåtande har inhämtats, förordna att en landskapslag som antagits av lagtinget ska förfalla i sin helhet eller till någon viss del, ifall han anser att lagtinget har överskridit sin lagstiftningsbehörighet eller att landskapslagen rör rikets inre eller yttre säkerhet.

Läs utlåtandet på HD:s webb

Närmare information: Kommunikationschef Pia Sive, tfn 02956 40052, pia.sive(at)oikeus.fi

Föredragande, professor Janne Salminen, tfn 041 5073537, janne.salminen(at)utu.fi

Ärendets diarienummer i HD är OH2018/305.