En unionsmedborgare som är fast bosatt i Finland kunde inte utlämnas till ett land utanför unionen

Publicerad 12.2.2019

Högsta domstolen (HD) har med anledning av justitieministeriets begäran gett ett utlåtande, enligt vilket man inte fick utlämna en litauisk och rysk medborgare till Ryssland för verkställighet av ett straff, som personen dömts till i Ryssland.

I ärendet ansåg HD att personen, vars utlämning man begärt, var fast bosatt i Finland och integrerad i det finländska samhället med beaktande av hans familjeband och att han bott länge i Finland.

HD hade tidigare begärt ett förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). Enligt EU-domstolen ska en unionsmedborgare, som är fast bosatt i en medlemsstat, i ett dylikt utlämningsärende behandlas på samma sätt som medlemsstatens egna medborgare. I vår egen lagstiftning finns ett förbud mot att utlämna en finsk medborgare. I sitt utlåtande till justitieministeriet kom HD därför fram till att begäran om utlämning inte ska bifallas.

Tilläggsuppgifter: Referendarieråd Anna-Maija Ruohoniemi, tfn 02956 40152, anna-maija.ruohoniemi(at)oikeus.fi

Utlåtandet (12.2.2019, H2017/31) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi