Forststyrelsens ansökan om besvärstillstånd gällande skadestånd på grund av råvirkeskartellen avslogs

Publicerad 29.1.2019

Högsta domstolen (HD) har avslagit Forststyrelsens ansökan om besvärstillstånd i ett ärende som gällde skadestånd enligt lagen om konkurrensbegränsningar.

Helsingfors hovrätts dom, där tingsrättens dom inte ändrades, förblev således i kraft. Tingsrätten hade förkastat Forststyrelsens talan. I talan krävde Forststyrelsen ersättning av Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj (skogsbolagen) för den skada som skogsbolagen enligt Forststyrelsen hade orsakat genom råvirkeskartellen som stred mot lagen om konkurrensbegränsningar.

Enligt hovrätten hade skogsbolagens samarbete inte varit av sådan art eller innebörd att det skulle ha kunnat antas sänka prisnivån jämfört med den konkurrenspräglade prisnivån, eller att det skulle ha haft skadliga konsekvenser för Forststyrelsen. Hovrätten ansåg att Forststyrelsen inte hade lagt fram tillräckliga bevis på att skogsbolagens förfarande i strid med lagen om konkurrensbegränsningar skulle ha orsakat Forststyrelsen skada.

Mer information: Föredragande Saini Siitarinen, tfn 02956 40190, saini.siitarinen(at)oikeus.fi

Ärendets diarienummer i HD: S2018/440