Byggnadsinspektören dömdes med anledning av ridmanegeolyckan i Laukas

Publicerad 28.12.2018

Högsta domstolen (HD) har dömt den ledande byggnadsinspektören i Laukas kommun till 30 dagsböter för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Byggnadsinspektören hade genom NTM-centralens förmedling mottagit ett e-postmeddelande från miljöministeriet om "riskerna med stora hallar". Till meddelandet hade som bilagor fogats två anmälningar från olycksutredningscentralen om olycksrisker som hade framkommit när idrotts- och ridhallar tidigare hade rasat. Byggnadsinspektören vidtog inga åtgärder med anledning av meddelandena.

Drygt 2,5 år efter att ovan nämnda e-postmeddelande hade anlänt rasade en 70 meter lång och 24 meter bred privatägd ridmanege i Laukas. Manegen var likadan som den hall som nämnts i en av riskanmälningarna. Till följd av raset, som skedde under en ridlektion i februari 2013, dog ett barn och fyra andra personer skadades.

Enligt HD hade byggnadsinspektören av oaktsamhet försummat sin tjänsteplikt, som skulle ha varit att övervaka att ridmanegen underhölls och vidarebefordra uppgiften om säkerhetsrisken till hallens ägare, som ansvarade för byggnadens skick.

Byggnadstillsynen, som byggnadsinspektören förestod, ansågs ha haft gott om tid samt yrkeskompetens och även informationstekniska möjligheter att vidta åtgärder för att klarlägga vilka i anmälningen om olycksrisk definierade hallar det fanns på dess verksamhetsområde. Byggnadsinspektören hade emellertid underlåtit att på behörigt sätt reagera på de inkomna, allvarliga myndighetsanmälningarna om olycksrisk, trots att ombesörjandet av byggnadernas säkerhet har hört till byggnadsinspektörens centrala tjänsteplikter.

Mellersta Finlands tingsrätt förkastade i mars 2016 åtalen mot byggnadsinspektören. Vasa hovrätt dömde i mars 2017 byggnadsinspektören till 30 dagsböter för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

HD ändrade inte hovrättens dom i övrigt, men befriade byggnadsinspektören från skyldigheten att ersätta staten för de arvoden som i hovrätten hade betalats till målsägandenas ombud.

Byggnadsinspektören yrkade i HD att hovrättens dom skulle upphävas och åtalet för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet skulle förkastas.

Ytterligare information ger föredragande Teemu Vanhanen, tel. 02956 40151, teemu.vanhanen(at)oikeus.fi

Domen (28.12.2018, dnr R2017/424, på finska) kan beställas från HD:s registratorskontor, tel. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi