HD återbröt dom som grundats på falsk angivelse

Publicerad 13.12.2018

Högsta domstolen (HD) har återbrutit en dom som grundats på falsk angivelse samt förkastat åtalet för våldtäkt och olaga hot. Tings- och hovrätten hade dömt den åtalade till ovillkorligt fängelse i ett år och sex månader.

Det hann gå nästan fem år sedan Helsingfors hovrätt meddelade domen 2012 innan den kvinna som varit offer för det påstådda brottet tog kontakt med den dömde mannen och polisen. Hon berättade för polisen och sedan i domstol att den dömde inte hade begått de brott som tillräknats honom. Kvinnan dömdes i tingsrätten för falsk angivelse.

Mannen ansökte om återbrytande av domen hos HD. Enligt HD hade de omständigheter som åtalet i tiden grundades på inte inträffat enligt den nya utredningen i målet, och mannens dom skulle återbrytas. Kvinnan hade varit 16 år vid tidpunkten för det påstådda brottet.

Tings- och hovrätten hade betraktat kvinnans berättelse som ett centralt bevis som talade för åtalet och berättelsen stöddes av bland annat en psykologs synpunkt. I ärendet hade det lagts fram en utredning om teleövervakningsuppgifter gällande kvinnan och mannen, som visade att de hade träffats dagen för händelsen, trots att mannen förnekat detta. Ett intyg från mannens arbetsgivare hade å sin sida bekräftat att mannen inte hade varit i arbete den dag då händelsen inträffade. Mannens berättelse under rättegången, om att den enda gången han träffat kvinnan var i arbetet, var således inte trovärdig.

HD hade inte beviljat mannen besvärstillstånd och hovrättens dom hade därför vunnit laga kraft.


Mer information: föredragande Minna Heikinsalmi, tfn 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi.

Beslutet (H2017/174, 13.12.2018) kan beställas från HD:s registratorskontor, tfn 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi