Flera Uber-mål blev utan besvärstillstånd från HD

Publicerad 19.12.2018

Högsta domstolen (HD) har avslagit ansökningarna om besvärstillstånd från fem Uber-chaufförer som varit verksamma i huvudstadsregionen. Helsingfors tingsrätts bötesdomar förblev således ikraft. I målen var det fråga om straffbarhet för olovligt bedrivande av taxitrafik medan lagen om taxitrafik varit i kraft efter det att lagen om transportservice trädde i kraft i juli 2018.

Tingsrätten dömde Uber-chaufförerna till bötesstraff för olovligt bedrivande av taxitrafik i augusti 2018. Enligt såväl lagen om taxitrafik, som gällde vid tidpunkten för gärningen, som den nya lagen om transportservice var bedrivande av taxitrafik tillståndsbelagd verksamhet och olovlig verksamhet straffbar. Tingsrätten ansåg att tillämpningen av den nya lagen skulle inte ha lett till ett lindrigare slutresultat för svarandena.

Svarandena ansökte om besvärstillstånd för att få söka ändring i tingsrättens avgörande direkt hos HD genom s.k. prejudikatbesvär.

HD meddelade föregående avgörande i ett Uber-mål i augusti i fjol.

Mer information: Föredragande Heidi Myllys, tfn 02956 40140, heidi.a.myllys(at)oikeus.fi

Ärendenas diarienummer i HD: R2018/770-774